Kontakt oss

Kundetorget opningstid

        Post:
        Postb. 44  Mo 3,  5732 Modalen
        Besøksadresse:
        Flodmaal 2.etg, Mo 3, 5729 Modalen 
   

 

Offisiell telefonliste

 

Innsyn:

Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)
§ 1.Formål
Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg verksemd er open og gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå ålmenta. Lova skal òg leggje til rette for vidarebruk av offentleg informasjon.
§ 3.Hovudregel
Saksdokument, journalar og liknande register for organet er opne for innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov. Alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ.

Offentleglova       Forvaltningslova


Sist oppdatert: 10.11.2022
Publisert: 13.09.2018