HeimNyheterEigedomsskattelista 2023

Eigedomsskattelista 2023


Taksering og utskriving

I 2023 skriv Modalen kommune ut eigedomsskatt med heimel i Eigedomsskattelova § 3 bokstav c: «Berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum».
Siste almenne taksering i Modalen kommune vart gjennomført i 2019 med heimel i eigedomsskattelova § 8 A-3, nr 2.


Eigedomsskattelista

Eigedomsskattelista 2023for Modalen kommune ligg til offentleg gjennomsyn i perioden 28.02.22– 28.03.23 i tråd med reglane i eigedomsskattelova § 15.

Eigedomsskatten vert å betale i 2 terminar: 31.03.23 og 30.09.23.

Skattytar som meiner utskrivinga er urett, kan klage på den utskrivne eigedomsskatten.
Evt klage kan sendast skriftleg til Modalen kommune, eigedomsskattekontoret, Postboks 44, 5732 Modalen, eller på epost til postmottak@modalen.kommune.no innan 11. april 2023.


Sist oppdatert: 28.02.2023
Publisert: 27.02.2023