Aktuelt korona

Oppdatering 12.08.21

Oppdatering Korona 12.aug 2021 – heimeside og facebook

På grunn av aukande smittetal dei siste vekene innførte Bergen kommune i går lokale restriksjonar og smitteverntiltak fram til 22. aug for å dempe denne utviklinga. Tiltaka i Bergen inneber følgjande:

 • Max 10 personar tilstades ved innandørs private samankomster. Fullvaksinerte kjem i tillegg.
 • • Påbod om bruk av munnbind når det er fare for å ikkje kunne halde minst 1 meters avstand, til dømes på butikkart, kjøpesenter og kollektivtransport.
 • • Påbod om bruk av munnbind i taxi, både for sjåfør og passasjer.
 • • Anbefaling om heimekontor for tilsette som er avhengige av kollektivtransport til jobb.

Omegnskommunane Alver, Askøy, Øygarden og Bjørnafjorden oppfordra sine innbyggjarar til å følgje tiltaka i Bergen, utan å forskriftsfeste dei. Slik situasjonen er i Modalen no er det ikkje grunnlag for å innføre restriksjonar hjå oss no. Vi må likevel hugse på at pandemien ikkje er over. Det er framleis viktig å halde avstand, vaske hender og vere heime når ein er sjuk. Kommunen oppfordrar alle som skal besøke Bergen eller andre kommunar om å setje seg godt inn i kva smittevernreglar som gjeld i desse kommunane.


Frå 16. august kan born og unge under 18 år sleppe smittekarantene, hvis nokon i klassen, fritidsaktiviteten eller omgangskretsen er smitta, dersom dei jamleg vert testa.
Husstandsmedlemer, kjærestar og tilsvarande nære kontaktar til den smitta må framleis i karantene.
Unntak frå karantene for barn og unge for å minimere uforholdsmessig bruk av karantene vert gjort ved testregime som følgjer:

 • • For born over 12 år: Første test raskast mogleg (dag 1) og vidare nye testar på dag 3 og 5.
 • • For born inntil 12 år samt 13-åringar på barneskule: Første test raskast mogleg (dag 1) og vidare éin ny test mellom dag 3 og 5.

Ved skulestart ynskjer kommunen å tilby testing av alle elevar og tilsette for å kunne oppdage smitte så tidleg som mogleg.
Vi vurderer dette som eit godt tiltak i en situasjon der smitten i våre nabokommunar er stigande.

Oppdatering 28.05.21

Pressemelding Mo skule 28. mai 2021.

Ingen fleire positive testar på noverande tidspunkt
Testresultata av alle elevane og tilsette på Mo skule som er rekna som nærkontaktar til den koronasmitta er i dag bekrefta negative frå laboratoriet på sjukehuset. Andre nærkontaktar av den smitta har og testa negativt. Det er såleis ingen fleire bekrefta smittetilfelle i Modalen på noverande tidspunkt.
Helsesenteret har i tillegg i dag testa alle elevar på ungdomssteget med hurtigtestar, sjølv om desse ikkje er i karantene. Også her vart det berre negative prøvesvar.

 

Oppdatering 27.05.21

Koronautbrot

Alle tilsette og elevar i 6. og 7. klasse ved Mo skule er i karantene etter at ein person knytt til skulen har fått påvist koronavirus. Elevane og dei tilsette er nærkontaktar og må vere i karantene til og med tysdag 1. juni. Vi oppfordrar flest mogleg til å teste seg. Ta kontakt med helsetenesta på telefonnummer 94507378 for å avtale time.
Dei som bur i lag med nærkontaktane må vere i ventekarantene til nærkontakten har testa negativt. Det vert utført testing av ein del elevar og tilsette dei næraste dagane. Dei det gjeld vil bli kontakta av helsetenesta.
Dei føresette har fått informasjon om situasjonen i dag, og får meir informasjon om opplegget for heimeskule frå kontaktlæraren sin.
Sidan mykje personell er i karantene, vil skulen måtte gå over til heimeskule / digital undervisning frå fredag 28. mai til og med tysdag 1. juni.

Ein vil ha tilbod ved skulen til elevar som har foreldre i samfunnskritiske posisjonar. Heimen må ta kontakt med skulen dersom dei har behov for tilbod desse dagane.

I samband med utbrotet vert Modalstunet stengt for besøkande til og med tysdag 1. juni.
Modalen kommune fekk melding om tilfellet torsdag formiddag 27. mai.
Kontaktperson for media i samband med utbrotet er ordførar Kjetil Eikefet. Kommunen vil kome med ytterlegare informasjon etter møte i kriseleiinga fredag 28. mai klokka 1200.

 

 

 

Lokale og nasjonale tiltak frå 16. april 2021

Kriseleiinga har i møte onsdag 14. april gjennomgått lokale og nasjonale råd og tiltak som skal gjelde frå 16. april. Modalen kommune føl dei nasjonale krava og anbefalingane.

Ein oppfordrer alle som oppsøker nabokommuner til å setje seg inn i kva reglar som gjeld der no.

For Modalen gjeld følgjande frå 16. april:
• Det vert oppmoda om å avgrense sosiale kontakter og helst møtast utandørs. Dei nasjonale tilrådingane anbefaler max 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene kjem frå same husstand kan ein ha fleire enn fem gjester. Nasjonalt anbefaler ein max 10 sosiale kontaktar pr veke.

• Kommunale kontor, unntatt helsesenteret, vert framleis stengt for besøkande inntil vidare. Ta kontakt via epost og telefon.

• Heimekontor er framleis anbefalt for alle som har moglegheit til dette. Arbeidsgjevar har ansvar for å gjennomføre dette der det er mogleg. For kommunalt tilsette skal dette avklarast med næraste leiar.


• Oppmoding om bruk av munnbind der det ikkje er mogleg å halde 1 meters avstand til andre.
• Hald henda reine og ver heime dersom du er sjuk.

• Serveringsstader kan halde ope, men det blir skjenkestopp frå klokka 2200. Krav om matservering for å kjøpe alkohol.

• Oppmoding om å unngå unødvendige reiser

• Me oppmodar folk om å halde fram det gode arbeidet med å følgje smittevernråd – og å kome for testing ved luftvegssymptom. Det er god testkapasitet i Modalen.

Bruk av Bryggjeslottet:

Bryggjeslottet vert ope frå 16 april:

 • Bassenget: Ope som normalt, både for brikkebrukarar og offentleg bading. Alle må følgje gjeldane smittevernrutiner
 • Treningsrom: Ope som normalt. Alle må følgje gjeldane smittevernrutiner
 • Biblioteket kan halde ope
 • All undervisning av barn og unge
 • Trenings- og fritidsaktivitetar for barn og unge under 20 år
 • Vaksne kan drive organisert aktivitet inne i grupper på inntil 10 personar så lenge dei kan halde 1 meters avstand. Utandørs kan vaksne drive organisert aktivitet så lenge dei kan halde 1 meters avstand

Skule/barnehage:


• Skulen har ope på gult nivå
• Barnehagan skal framleis ha ope på gult nivå
• Barn i barnehagar og barneskular kan ha besøk frå eigen kohort og i tillegg ha ein til to faste besøksvener

 

Besøksreglar Modalstunet:

• Ingen som sit i karantene grunna korona kan kome på besøk
• Ingen med luftvegssymptom kan kome på besøk.
• Me oppmodar folk som bur i kommunar med stort smittepress om å unngå besøk.
• Besøk må framleis skje på romma, og det er avgrensing på 3 besøkjande om gongen.
• Besøkjande må avtale besøk på førehand, så ein ikkje risikerer at fleire kjem samstundes.
• Alle besøkjande må utføre handhygiene når dei kjem, og gi beskjed når dei går
• Under besøk i sjukeheim:
Besøkjande bør halde minst 1 meter avstand til den dei besøker, til tilsette og til andre bebuarar enn den dei besøker. Unntak:
• Vaksinerte bebuarar kan ha nær fysisk kontakt, også ansikt-til-ansikt, med eit avgrensa tal uvaksinerte besøkjande, og dei same over tid.
• Dersom både den besøkjande og bebueren er vaksinert, kan dei ha nær fysisk kontakt, også ansikt-til-ansikt
• Besøkjande til personar som ikkje er vaksinert mot Covid-19 må bruke munnbind under besøket.
• Bebuarar kan ta imot gåver, blomar og liknande. Det er ikkje behov for spesielle forholdsregler.
• Dersom besøkjande har med mat, bør alle utføre håndhygiene før maten blir servert. Besøkjande skal ikkje nytte kjøkken i institusjonen.

Fritidsreiser/fritidsbustad/arrangement:

• Rådet om å unngå reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig blir vidareført. Reiser til og frå studiestad for studentar kan framleis reknast som ei nødvendig reise, medan reiser for å delta på arrangement i utgangspunktet ikkje blir sett på som ei nødvendig reise. Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingane som gjeld i kommunen dei bur i til vanleg.
• Hytteopphald i Noreg med folk du bur saman med blir framleis ikkje rådd mot, innanfor dei lokale og nasjonale råda og reglane som gjeld.
• Alle arrangement som samlar personar frå ulike kommunar blir anbefalt utsett eller avlyst. Om det likevel må arrangerast, er regelen maksimalt ti personar på private samankomstar utanfor eigen heim, som til dømes ein bursdag i leigd lokale. Dersom den private samankomsten er utandørs, er grensa 20 personar.
• Maks 10 personar på innandørs arrangement utan faste tilviste sitjeplassar, men inntil 50 personar på idretts- og kulturarrangement som samlar deltakarar under 20 år som høyrer til same kommune.
• Maks 100 personar på arrangement der alle i publikum sit på faste, tilviste sitjeplassar.
• Utandørs kan inntil 200 personar samlast på offentlege arrangement.


Oversikt nasjonale råd og tiltak frå 15. april:

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/
https://www.helsenorge.no/koronavirus/oversikt-over-regler-og-anbefalinger/#nasjonale-regler

Lokale og nasjonale tiltak frå 25. mars – 12 april 2021

Kriseleiinga har i møte tysdag 23. mars gjennomgått lokale Koronatiltak som skal gjelde i Modalen i påsken.

I tillegg har regjeringa publisert nasjonale råd og tiltak som skal gjelde frå 25.mars til 12. april.

Ein oppfordrer alle som oppsøker nabokommuner til å setje seg inn i kva reglar som gjeld der no.

For Modalen gjeld følgjande frå og med 25. mars – 16. april:
• Det vert oppmoda om å avgrense sosiale kontakter og helst møtast utandørs.Dei nasjonale tilrådingane anbefaler max 2 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Nasjonalt anbefaler ein max 10 sosiale kontaktar pr veke.
• Kommunale kontor, unntatt helsesenteret, vert framleis stengt for besøkande inntil vidare. Ta kontakt via epost og telefon.
• Heimekontor for alle som har moglegheit til dette. Arbeidsgjevar har ansvar for å gjennomføre dette der det er mogleg. For kommunalt tilsette skal dette avklarast med næraste leiar
• Oppmoding om bruk av munnbind der det ikkje er mogleg å halde 2 meters avstand til andre
• Serveringsstader kan halde ope, men det blir skjenkestopp
• Oppmoding om å unngå unødvendige reiser
• Me oppmodar folk om å halde fram det gode arbeidet med å følgje smittevernråd – og å kome for testing ved luftvegssymptom. Det er god testkapasitet i Modalen.

Bruk av Bryggjeslottet:

• Bryggjeslottet vert stengt for all bruk frå og med torsdag 25. mars til 6. april.

Bryggjeslottet vert ope frå 7. – 16. april for følgjande grupper:

o Bassenget: skulesvømming, trening for unge under 20 år,rehabilitering og opptrening i regi av kommunen
o Treningsrom: Eigne innbyggjarar i kommunen, rehabilitering og opptrening i regi av kommunen, individuell behandling i regi av kommunen
o Biblioteket kan halde ope
o All undervisning av barn og unge
o Trenings- og fritidsaktivitetar for barn og unge under 20 år


Skule/barnehage:
• Skulen har heimeskule frå 22. mars til og med 26. mars
• Barnehagan skal framleis ha ope på gult nivå

Besøksreglar Modalstunet:

• Ingen som sit i karantene grunna korona kan kome på besøk
• Ingen med luftvegssymptom kan kome på besøk.
• Me oppmodar folk som bur i kommunar med stort smittepress om å unngå besøk.
• Besøk må framleis skje på romma, og det er avgrensing på 3 besøkjande om gongen.
• Besøkjande må avtale besøk på førehand, så ein ikkje risikerer at fleire kjem samstundes.
• Alle besøkjande må utføre handhygiene når dei kjem, og gi beskjed når dei går
• Under besøk i sjukeheim:
Besøkjande bør halde minst 1 meter avstand til den dei besøker, til tilsette og til andre bebuarar enn den dei besøker. Unntak:
• Vaksinerte bebuarar kan ha nær fysisk kontakt, også ansikt-til-ansikt, med eit avgrensa tal uvaksinerte besøkjande, og dei same over tid.
• Dersom både den besøkjande og bebueren er vaksinert, kan dei ha nær fysisk kontakt, også ansikt-til-ansikt
• Besøkjande til personar som ikkje er vaksinert mot Covid-19 må bruke munnbind under besøket.
• Bebuarar kan ta imot gåver, blomar og liknande. Det er ikkje behov for spesielle forholdsregler.
• Dersom besøkjande har med mat, bør alle utføre håndhygiene før maten blir servert. Besøkjande skal ikkje nytte kjøkken i institusjonen.

Fritidsreiser/fritidsbustad:

• Rådet om å unngå reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig blir vidareført. Reiser til og frå studiestad for studentar kan framleis reknast som ei nødvendig reise, medan reiser for å delta på arrangement i utgangspunktet ikkje blir sett på som ei nødvendig reise.
• Hytteopphald i Noreg med folk du bur saman med blir framleis ikkje rådd mot, innanfor dei lokale og nasjonale råda og reglane som gjeld.
• Alle arrangement blir anbefalt utsett eller avlyst. Om det likevel må arrangerast, er regelen maksimalt ti personar på private samankomstar utanfor eigen heim, som til dømes ein bursdag i leigd lokale. Dersom den private samankomsten er utandørs, er grensa 20 personar.

Oversikt nasjonale råd og tiltak frå 25. mars – 12. april:
• https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-innforer-strengere-nasjonale-tiltak/id2841039/
• https://www.helsenorge.no/koronavirus/nye-nasjonale-tiltak-25-mars/
Oversikt nasjonale tilrådingar for påsken:
• Regjeringens anbefalinger for påsken - regjeringen.no

Lokale og regionale tiltak frå 23. mars – 8. april 2021

Kriseleiinga har i møte tysdag 23. mars gjennomgått lokale Koronatiltak som skal gjelde i Modalen i påsken.

Ein oppfordrer alle som oppsøker nabokommuner til å setje seg inn i kva reglar som gjeld der no.

For Modalen gjeld følgjande frå og med 23. mars – 8. april:

• Det vert oppmoda om å avgrense sosial kontakt, men det er ingen endringar på anbefaling om besøk heime. Her følgjer vi dei nasjonale tilrådingane om inntil 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer, og helst møtast utandørs.
• Kommunale kontor, unntatt helsesenteret, vert framleis stengt for besøkande inntil vidare. Ta kontakt via epost og telefon.
• Heimekontor blir framleis tilrådd for alle som har moglegheit til dette. For kommunalt tilsette skal dette avklarast med næraste leiar
• Oppmoding om bruk av munnbind der det ikkje er mogleg å halde 1 meters avstand til andre
• Serveringsstader kan halde ope.
• Oppmoding om å unngå unødvendige reiser
• Me oppmodar folk om å halde fram det gode arbeidet med å følgje smittevernråd – og å kome for testing ved luftvegssymptom. Det er god testkapasitet i Modalen.
Bruk av Bryggjeslottet:
• Bryggjeslottet vert stengt for all bruk frå og med fredag 26. mars til 6. april
   Biblioteket er ope 25. og 26. mars
Skule/barnehage:
  Skulen har heimeskule frå 22. mars til og med 26. mars

• Barnehagen skal framleis ha ope på gult nivå

Besøksreglar Modalstunet:
• Ingen som sit i karantene grunna korona kan kome på besøk
• Ingen med luftvegssymptom kan kome på besøk.
• Me oppmodar folk som bur i kommunar med stort smittepress om å unngå besøk.
• Besøk må framleis skje på romma, og det er avgrensing på 3 besøkjande om gongen.
• Besøkjande må avtale besøk på førehand, så ein ikkje risikerer at fleire kjem samstundes.
• Alle besøkjande må utføre handhygiene når dei kjem, og gi beskjed når dei går
• Under besøk i sjukeheim:
Besøkjande bør halde minst 1 meter avstand til den dei besøker, til tilsette og til andre bebuarar enn den dei besøker. Unntak:
• Vaksinerte bebuarar kan ha nær fysisk kontakt, også ansikt-til-ansikt, med eit avgrensa tal uvaksinerte besøkjande, og dei same over tid.
• Dersom både den besøkjande og bebueren er vaksinert, kan dei ha nær fysisk kontakt, også ansikt-til-ansikt
• Besøkjande til personar som ikkje er vaksinert mot Covid-19 må bruke munnbind under besøket.
• Bebuarar kan ta imot gåver, blomar og liknande. Det er ikkje behov for spesielle forholdsregler.
• Dersom besøkjande har med mat, bør alle utføre håndhygiene før maten blir servert. Besøkjande skal ikkje nytte kjøkken i institusjonen.

Fritidsreiser/fritidsbustad:
• Rådet om å unngå reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig blir vidareført. Reiser til og frå studiestad kan framleis reknast som ei nødvendig reise, medan reiser for å delta på arrangement i utgangspunktet ikkje blir sett på som ei nødvendig reise.
• Hytteopphald i Noreg med folk du bur saman med blir framleis ikkje rådd mot, innanfor dei lokale og nasjonale råda og reglane som gjeld.
• Maksimalt ti personar på private samankomstar utanfor eigen heim, som til dømes ein bursdag i leigd lokale. Dersom den private samankomsten er utandørs, er grensa 20 personar.

Oversikt nasjonale tilrådingar for påsken:
• Regjeringens anbefalinger for påsken - regjeringen.no

Lette i besøksreglar ved Modalstunet 18.02.2021

No når alle bebuarane ved sjukeheimen er fullvaksinert mot korona, er det råd å justere på besøks-reglane. Me må likevel ha nokre reglar:

Følgjande gjeld for Modalstunet frå 18.febr:
-Ingen som sit i karantene grunna korona kan kome på besøk
-Ingen med luftvegssymptom kan kome på besøk.
-Me oppmodar folk som bur i kommunar med stort smittepress om å unngå besøk.
-Besøk må framleis skje på romma, og det er avgrensing på 3 besøkjande om gongen.
-Besøkjande må avtale besøk på førehand, så ein ikkje risikerer at fleire kjem samstundes.
-Alle besøkjande må utføre handhygiene når dei kjem, og gi beskjed når dei går
- Under besøk i sjukeheim:
Besøkjande bør halde minst 1 meter avstand til den dei besøker, til tilsette og til andre bebuarar enn den dei besøker. Unntak:
• Vaksinerte bebuarar kan ha nær fysisk kontakt, også ansikt-til-ansikt, med eit avgrensa tal uvaksinerte besøkjande, og dei same over tid.
• Dersom både den besøkjande og bebueren er vaksinert, kan dei ha nær fysisk kontakt, også ansikt-til-ansikt
- Bebuarar kan ta imot gåver, blomar og liknande. Det er ikkje behov for spesielle forholdsregler.
- Dersom besøkjande har med mat, bør alle utføre håndhygiene før maten blir servert. Besøkjande skal ikkje nytte kjøkken i institusjonen.

Lokale og regionale tiltak frå 8. februar 2021

Styresmaktene har frå og med 7. februar innført strenge smittevernstiltak i Bergen og 12 omegnskommunar, inkludert Alver, Voss og Vaksdal. Modalen er foreløpig ikkje omfatta av desse strenge restriksjonane men kriseleiinga har måndag morgon vurdert om nokre av desse tiltaka skal gjelde i Modalen og.

Ein oppfordrer alle som oppsøker nabokommuner til å setje seg inn i kva reglar som gjeld der no.

For Modalen gjeld følgjande frå og med 8. februar:

 • Det vert oppmoda om å avgrense sosial kontakt, men det er ingen endringar på anbefaling om besøk heime. Her følgjer vi dei nasjonale tilrådingane om inntil 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer, og helst møtast utandørs.
 • Kommunale kontor, unntatt helsesenteret, vert framleis stengt for besøkande inntil vidare. Ta kontakt via epost og telefon.
 • Heimekontor blir framleis tilrådd for alle som har moglegheit til dette. For kommunalt tilsette skal dette avklarast med næraste leiar
 • Oppmoding om bruk av munnbind der det ikkje er mogleg å halde 1 meters avstand til andre
 • Serveringsstader kan halde ope
 • Oppmoding om å unngå unødvendige reiser

Me oppmodar folk om å halde fram det gode arbeidet med å følgje smittevernråd – og å kome for testing ved luftvegssymptom. Det er god testkapasitet i Modalen.

Bruk av Bryggjeslottet:

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta i fritidsaktivitetar som normalt, både ute og inne. Dei kan òg sjå bort frå tilrådinga om 1 meters avstand når det er nødvendig i utøvinga av aktivitet.
 • Basseng og treningsrom vert halde ope
 • Ope for all undervisning for barn og unge.
 • Biblioteket vert halde ope.
 • Kino kan gjennomførast

Skule/barnehage:

 • Skulen skal framleis ha ope på gult nivå
 • Barnehagar skal framleis ha ope på gult nivå

For dei eldre i Modalen får dette følgjande konkrete konsekvensar:

 • Det er ope for besøk til bebuarar ved Modalstunet med 2 besøk pr. veke av 2 pårørande/besøkjande, kvart besøk inntil 1 time. Eigne besøksreglar for bebuarar i livets siste fase.
 • Opning av dagsenter-tilbod må utsetjast inntil vidare. Meir informasjon om oppstart vil kome.
 • Trimtilbod for eldre må utsetjast inntil vidare. Meir informasjon om oppstart vil kome.
 • For nærare informasjon ta kontakt med Modalstunet på telefon 56 59 90 90.

 

Oversikt nasjonale råd og tilrådingar:
• Regjeringa fjernar rådet om å unngå å ta imot gjester heime. Dei opnar for at ein kan ha inntil fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer, men oppmodar framleis til å avgrense den sosiale kontakten og helst møtast utandørs.
• Smitteverntiltaka blir senka frå raudt til gult nivå for ungdomsskular og vidaregåande skular frå onsdag. Kommunar med høgt smittepress bør likevel vurdere å behalde raudt nivå i ungdomsskular og vidaregåande skular, og ved behov gå til raudt nivå òg i barnehagar og barneskular.
• Barn og unge under 20 år kan trene og delta i fritidsaktivitetar som normalt, både ute og inne. Dei kan òg sjå bort frå tilrådinga om 1 meters avstand når det er nødvendig i utøvinga av aktivitet. Kampar, cupar og stemne må framleis utsetjast.
• Alle universitet, høgskular og fagskular bør framleis bruke digital undervisning der dette er mogleg. Alle planlagde arrangement bør vere digitale, og større forelesingar og samankomstar bør unngåast.
• Rådet om å unngå reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig blir vidareført. Reiser til studiestad kan framleis reknast som ei nødvendig reise, medan reiser for å delta på arrangement i utgangspunktet ikkje blir sett på som ei nødvendig reise.
• Hytteopphald i Noreg med folk du bur saman med blir framleis ikkje rådd mot, innanfor dei lokale og nasjonale råda og reglane som gjeld.
• Heimekontor blir framleis tilrådd for alle som har moglegheit til dette.
• Maksimalt ti personar på private samankomstar utanfor eigen heim, som til dømes ein bursdag i leigd lokale. Dersom den private samankomsten er utandørs, er grensa 20 personar.
• Maksimalt ti personar på innandørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminar, livssynssamlingar, seremoniar osb., likevel 200 personar der alle i publikum sit i fastmonterte sete. I gravferder kan det vere opp mot 50 personar, sjølv om seta ikkje er fastmontert.
• Maks 200 personar på arrangement utandørs, likevel 600 personar der alle i publikum sit i fastmonterte sete.

 

Oppdatering - nasjonale tiltak 18. januar 2021

Regjeringa har på pressekonferanse måndag 18. januar offentleggjort oppdatering av nasjonale Koronatiltak og restriksjonar som skal gjelde frå og med 19. januar

 

For Modalen inneber dette mellom anna:

Bruk av Bryggjeslottet:

• Barn og unge under 20 år kan trene og delta i fritidsaktivitetar som normalt, både ute og inne. Dei kan òg sjå bort frå tilrådinga om 1 meters avstand når det er nødvendig i utøvinga av aktivitet.
• Basseng og treningsrom vert halde ope
• Ope for all undervisning for barn og unge.
• Biblioteket vert halde ope.
• Kino kan gjennomførastSkule/barnehage:

• Smitteverntiltaka blir senka frå raudt til gult nivå for ungdomsskular frå onsdag 20. janaur
• Barnehagar skal framleis ha ope på gult nivåFor dei eldre i Modalen får dette følgjande konkrete konsekvensar:

• Det blir opna for besøk til bebuarar ved Modalstunet frå 19.januar med 2 besøk
pr. veke av 2 pårørande/besøkjande, kvart besøk inntil 1 time. Eigne besøksreglar for bebuarar i livets siste fase.
• Opning av dagsenter-tilbod må utsetjast inntil vidare. Meir informasjon om oppstart vil kome.
• Trimtilbod for eldre må utsetjast inntil vidare. Meir informasjon om oppstart vil kome.
• For nærare informasjon ta kontakt med Modalstunet på telefon 56 59 90 90.

Kommunale kontor, unntatt helsesenteret, vert stengt for besøkande inntil vidare. Ta kontakt via epost og telefon.
Heimekontor blir framleis tilrådd for alle som har moglegheit til dette. For kommunalt tilsette skal dette avklarast nmed næraste leiar.

 

Oversikt nasjonale råd og tilrådingar frå 19. januar:

• Regjeringa fjernar rådet om å unngå å ta imot gjester heime. Dei opnar for at ein kan ha inntil fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer, men oppmodar framleis til å avgrense den sosiale kontakten og helst møtast utandørs.
• Smitteverntiltaka blir senka frå raudt til gult nivå for ungdomsskular og vidaregåande skular frå onsdag. Kommunar med høgt smittepress bør likevel vurdere å behalde raudt nivå i ungdomsskular og vidaregåande skular, og ved behov gå til raudt nivå òg i barnehagar og barneskular.
• Forbodet mot skjenking av alkohol på restaurantar og pubar blir vidareført. Regjeringa vil gjere ei ny vurdering av forbodet neste veke.
• Barn og unge under 20 år kan trene og delta i fritidsaktivitetar som normalt, både ute og inne. Dei kan òg sjå bort frå tilrådinga om 1 meters avstand når det er nødvendig i utøvinga av aktivitet. Kampar, cupar og stemne må framleis utsetjast.
• Alle universitet, høgskular og fagskular bør framleis bruke digital undervisning der dette er mogleg. Alle planlagde arrangement bør vere digitale, og større forelesingar og samankomstar bør unngåast.
• Rådet om å unngå reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig blir vidareført. Reiser til studiestad kan framleis reknast som ei nødvendig reise, medan reiser for å delta på arrangement i utgangspunktet ikkje blir sett på som ei nødvendig reise.
• Hytteopphald i Noreg med folk du bur saman med blir framleis ikkje rådd mot, innanfor dei lokale og nasjonale råda og reglane som gjeld.
• Heimekontor blir framleis tilrådd for alle som har moglegheit til dette.
• Maksimalt ti personar på private samankomstar utanfor eigen heim, som til dømes ein bursdag i leigd lokale. Dersom den private samankomsten er utandørs, er grensa 20 personar.
• Maksimalt ti personar på innandørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminar, livssynssamlingar, seremoniar osb., likevel 200 personar der alle i publikum sit i fastmonterte sete. I gravferder kan det vere opp mot 50 personar, sjølv om seta ikkje er fastmontert.
• Maks 200 personar på arrangement utandørs, likevel 600 personar der alle i publikum sit i fastmonterte sete.

04.01.2021 Oppdatering

Den kommunale kriseleiinga har i møte i dag gått gjennom dei nasjonale tiltaka som gjeld for 4. – 19. januar, og kva lokale konsekvensar desse får. Modalen kommune oppfordrar alle til å setje seg godt inn i desse.

For dei eldre i Modalen får dette følgjande konkrete konsekvensar:

• Det blir ikkje anbefalt besøk i det heile ved Modalstunet frå 4.jan til 19.januar, men unntak for besøk til personar som er i livets siste fase.
• Opning av dagsenter-tilbod må utsetjast til etter 19.januar. Meir informasjon om oppstart vil kome.
• Trimtilbod for eldre blir ikkje starta opp før etter 19.januar. Meir informasjon om oppstart vil kome.
• For nærare informasjon ta kontakt med Modalstunet på telefon 56 59 90 90.

Konsekvensar for bruk av Bryggjeslottet:

• Alle organiserte fritidsaktivitetar, idrettsaktivitetar, kulturarrangement og livssynsarrangement innandørs vert utsette til etter 19. januar. Dette gjeld også arrangement som gjeld barn på tvers av kohortar.
• Basseng og treningsrom vert halde ope
• Ope for all undervisning for barn og unge.
• Biblioteket vert halde ope.
• Kino kan gjennomførast

Kommunale kontor, unntatt helsesenteret, vert stengt for besøkande inntil vidare. Ta kontakt via epost og telefon

Nasjonale tiltak og anbefalingar, gjeldande frå 4. januar til 19. januar:

• Ikkje ha besøk heime. Vent 14 dagar før du har besøk eller     besøker andre. Dette gjeld ikkje dei som har nære i livets         siste fase. Barn kan også ha besøk av barn frå same           kohort i barnehage og skule.

Pålegg som kjem, og ein kan risikere bot om ein bryt desse reglane:

• Forbode å skjenke alkohol, men serveringsstader kan halde ope.
• Maksimalt fem personar på private arrangement utanfor eige heim, som til dømes ein bursdag i lokale som er leigd.
• Det kan maksimalt vere ti personar på offentlege arrangement innandørs. Men inntil 200 personar om alle sit i fastmonterte sete. I gravferder kan det vere inntil 50 personar, sjølv om seta ikkje er fastmonterte.


Nasjonale råd og anbefalingar:

• All undervising og planlagde arrangement på universitet, høgskular og fagskular vert gjort digitale fram til 19. januar. Folkehøgskular og bibelskular skal følge råd frå lokale helsestyresmakter.
• Alle landets vidaregåande skular og ungdomsskular skal gå over til raudt nivå.
• Unngå reiser som ikkje er naudsynte i inn- og utland. Men du kan dra på hytta med folk du bur saman med.
• Alle som kan ha heimekontor, bør ha dette.
• Kjøpesenter og butikkar bør ha åtgangskontroll og avgrensingar på kor mange personar som kan kome inn i lokalet. Dette er for at det skal vere mogleg å halde avstand.
• Alle organiserte fritidsaktivitetar, idrettsaktivitetar, kulturarrangement og livssynsarrangement innandørs vert utsette til etter 18. januar. Dette gjeld også arrangement som gjeld barn på tvers av kohortar, men ikkje gravferder.
• Utandørsaktivitetar kan gjennomførast om det er mogleg å halde minst ein meter til andre.
• Toppidretten har eit særskild unntak, og vert ikkje omfatta av anbefalingane.

Særskild anbefalingar for regionar med høgt smittepress: (Gjeld førebels ikkje Modalen)

• Vurdere om barnehagar og barneskular skal følge rettleiaren for «raudt nivå».
• Vurdere påbod om munnbind på offentlege stader kor det ikkje er mogleg å halde ein meter avstand til andre.
• Vurdere påbod om heimekontor for dei som kan på stader med høgt smittepress.
• Vurdere påbod om stenging av treningssenter, bingo og svømmehaller.

4.12 Oppdaterte smitteverntiltak for Modalen 

Smittesituasjonen i området rundt oss er no betydeleg betra, og Modalen kommune løyser opp på dei lokale tiltaka. Me vil følgje nasjonale råd, med følgjande lokale tilpasningar.

Det er då særs viktig at alle set seg inn i dei sentrale føringane som gjeld for smittevern i ulike situasjonar /aktivitetar.
Råd og føringar finn ein på www.fhi.no og i covid-19 forskrifta

Lokale råd som gjeld frå 7. desember 2020:

Sjukeheim / tilbod for eldre

 •  Me har ei kontrollert besøksordning ved Modalstunet.       Bebuarane kan ta imot besøk 3 gonger i veka, med varigheit  1 time
 •  Desse avgrensingane gjeld ikkje pasientar som er i     livets siste fase
 •  Alle besøk må avtalast på førehand, ta kontakt med   Modalstunet på tlf 56599090
 •  Bebuarar kan ta imot gåver og blomar
 •  Dagsenter-tilbod og trim blir planlagt starta oppatt etter nyttår

Andre lokale verknader av endringar:

 

 •  Bryggjeslottet, inkludert hall, treningsrom, bibliotek og symjehall opnar opp att. Nasjonale råd for aktiviteter gjeld.
 • Samfunnshuset på Øvre Helland kan leigast ut
 • Samlingar i kyrkja kan føregå etter nasjonale råd, og evt føringar kyrkja sjølv set
 • Allsong, korøvingar og korframsyning er sterkt smittespreiande, og ein må halde minst 2 meter avstand
 •  Mobryggja og evt andre serveringsstader kan ha opniningstider og skjenketider etter nasjonale tilrådingar
 •  Det blir framleis oppmoda om heil eller delvis bruk av heimekontor der dette er hensiktsmessig. For kommunalt tilsette skal dette avklarast med næraste leiar
 •  Kommunale kontor, unntatt ved helsesenteret, held stengt for besøkande ut året. Ta kontakt via epost og telefon

 

Oppdatering 24.11.20

Bergen og omegnskommunane gjorde i går ei endring i lokale koronatiltak, som gjeld besøk i private heimar. Modalen kommune vil difor endre si tilråding på dette punktet frå og med 24. nov og førebels fram til 7. des:

• For samlingar i private heimar blir det ikkje tilrådd å ha meir enn 5 personer på besøk, i tillegg til dei som bur fast i heimen.

Dei andre tilrådingane og lokale tiltaka som kom 20. nov gjeld framleis fram til 7. des


Oppdatering 20.11.20

Kriseleiinga i Modalen har i dag vurdert og justert dei lokale koronatilrådingane. Tiltaka vert hjå oss ikkje forskriftsfesta som påbod og forbod, men som sterke råd og anbefalingar.

Modalen kommune oppfordrar alle innbyggjarar til å setje seg godt inn i tiltaka frå nabokommunane våre dersom ein reiser til desse kommunane. Kommunen vil følgje med på evt endringar som skjer i Bergen og nabokommunane våre i neste veke, og dei lokale tiltaka våre kan verte endra som følgje av det før 7. des.

Oversikt over tiltaka i Modalen, som gjeld foreløpig frå måndag 23. nov og fram til og med måndag 7. des :

Anbefaling om maksimalt fem personar samla i eigen heim og på private samankomstar
Anbefaling om maksimalt 20 personar på offentlege arrangement, med unntak av gravferder

 • Oppfordring om heimekontor, for alle som kan ha det.
  For kommunalt tilsette skal dette avklarast med næraste leiar.
 • Bryggeslottet:
  - Ope for all undervisning for barn og unge
  - Framleis stengt for brikkebrukarar
  - Ope for organisert trening og aktivitet for barn og unge t.o.m. 19 år.
  - Oppmoding om å nytte kohortar.
  - Kan opne opp ungdomsklubben 
  - Biblioteket opnar
  - Symjebasseng og treningsrom vert halde stengt, unntatt undervisning og organisert trening for barn og unge.
  - Kino kan gjennomførast.
 • Oppfordring om at serveringsstader må stenge klokka 22.
 • Oppfordring om stopp i breiddeidretten for vaksne, inkludert kor- og korpsøving
 • Kommunale kontor, unntatt helsesenteret, vert stengt for besøkande inntil vidare. Ta kontakt via epost og telefon.
 • Modalstunet vert opna for ein besøkjande/pårørande til bebuarar 1 time 2 gonger i veka. For nærare informasjon ta kontakt med Modalstunet på telefon 56 59 90 90. Desse avgrensingane gjeld ikkje pasientar som er i livets siste fase.
 • Dagsentertilbod og trimtilbod for eldre vert avlyst foreløpig fram til og med 7. des. 
 • Skule og barnehage vert fortsatt halde opne på gult nivå.

 

Oppdatering 06.11.20

I dag har Bergen og kommunane Alver, Vaksdal, Øygarden, Bjørnafjorden, Askøy, Samnanger og Osterøy innført omfattande koronatiltak, i tillegg til dei nasjonale tilrådingane,  for å dempe vidare spreiing av Covid 19. Tiltaka gjeld frå midnatt natt til laurdag 7. november og i første omgang fram til måndag 23. nov.

Kriseleiinga i Modalen har i dag vurdert at tilrådingar om å følgje alle desse tiltaka og skal gjelde i Modalen, då vi er ein del av den same bu- og arbeidsmarknadsregionen. Tiltaka vert hjå oss ikkje forskriftsfesta som påbod og forbod, men som sterke råd og anbefalingar.

Modalen kommune oppfordrar alle innbyggjarar til å setje seg godt inn i tiltaka frå nabokommunane våre dersom ein reiser til desse kommunane.

Oversikt over tiltaka i Modalen, som gjeld foreløpig frå og med midnatt natt til laurdag 7. nov og fram til og med måndag 23. november:

 • Anbefaling om maksimalt fem personar samla i eigen heim og på private samankomstar
 • Anbefaling om maksimalt 20 personar på offentlege arrangement, med unntak av gravferder
 • Oppfordring om heimekontor, for alle som kan ha det. For kommunalt tilsette skal dette avklarast med næraste leiar.
 • Bryggjeslottet vert stengt, unntatt undervisning for barn og unge.
 • Oppfordring om at serveringsstedar må stenge klokka 22.
 • Oppfordring om stopp i breiddeidretten for vaksne, inkludert kor- og korpsøving
 • Kommunale bygg vert ikkje leigd ut i denne perioden.
 • Kommunale kontor, unntatt helsesenteret og legekontoret, vert stengt for besøkande inntil vidare. Ta kontakt via epost og telefon.
 • Oppfordring om unngå besøk på Modalstunet fram til og med 23. nov.
 • Dagsentertilbod og trimtilbod for eldre vert avlyst foreløpig fram til og med 23.nov.
 • Skule og barnehage vert fortsatt halde opne på gult nivå.

 

 

Besøk for bebuarar ved Modalstunet
Redigert 16.oktober 2020

Modalen kommune har opning for kontakt mellom bebuar i sjukeheim og pårørande/besøkjande med nokre restriksjonar som jamnleg blir justert ut frå smitte-situasjon.
Følgjande gjeld for besøk no:
Det er no også tillate med besøk til bebuarar av barnebarn og andre barn/ungdommar.
Bebuarar kan få ta imot besøk av pårørande/besøkjande på besøksrom «Vetlestova», på romma og ved besøk utandørs i hagen.
Pårørande kan ta med bebuarar på spasertur/rullestol-tur i området etter avtale med personalet
Kvar pasient kan maksimalt ta imot 2 pårørande/besøkjande ved kvart besøk. Tidsramme for besøk til bebuar er inntil 1 time 3 gonger i veka.
Pårørande/besøkjande skal avtale tidspunkt for besøk med avdelinga på førehand, og må vente ute til personale kjem og viser plass.

Følgjande smittevern-reglar må ivaretakast for besøk ved institusjonen:
• Pårørande som er i karantene, eller har luftvegssymptom, kan ikkje kome på besøk.
• For å lette arbeidet med eventuell smitte-sporing, om smitte skulle kome inn i sjukeheimen, må det dokumenterast i besøksprotokoll kven som har vore på besøk.
• Pårørande/besøkjande og bebuar må vaske/sprite hendene før og etter besøket. Sjukeheimen legg til rette for at handsprit er tilgjengeleg.
• Pårørande/besøkjande bør halde 1 meters avstand til tilsette, og helst også til bebuar. Å halde handa er greitt.
• Bebuar kan ta imot blomar og gåver, og det kan takast med mat som blir ete under besøk. Det er ynskjeleg at der ikkje er restar att hjå bebuar etter besøk. Innpakka snop/ tørre varer går greitt

Oppdatering 09.09.2020
Kommunen føl smittesituasjonen i Bergen og omegnskommunane tett. Vi har framleis ikkje påvist smitte i Modalen.
Bergen kommune har no eit aukande tal koronasmitta og innfører fleire nye lokale korona-tiltak.
I samband med det auka smittetalet i Bergen vert det oppfordra til å unngå unødige reiser til Bergen dei neste 10 dagane.
Bergen kommune anbefaler reisande om å bruke munnbind på buss og bybane i rushtida.
Vi minner og alle om gode vanar som førebyggjer smitte :
- Hald avstand - minimum 1 meter
- Ha god handhygiene
- Bli heime om du er sjuk

Oppdatering 19.08.2020

Testing og informasjon om korona i Modalen.


Pr august 2020 har helsestyresmaktene tilrådd at alle som har nyoppståtte luftvegssymptom får tilbod om test for korona-virus. I tillegg ynskjer ein å få teste personar som har vore på reise utanlands. Har du ofte litt renning frå nase, eller vanlegvis irritasjon i hals etter td aktiviteter, reknast dette ikkje som nyoppståtte symptom, og i slike tilfelle trengs ikkje testing.


Barn under 10 år med kun lette symptom på luftvegsinfeksjon kan sjå an symptom heime eit par dagar før testing. Barn med rennande nase som einaste symptom, som elles er i god allmenntilstand utan andre teikn på nyoppstått luftvegsinfeksjon, treng ikkje å haldast heime eller testast.

I Modalen organiserer me no testing for korona frå kl 08.30 alle måndagar, tysdagar og torsdagar.
Prøvetaking føregår utafor legekontoret, frå bilvindauge eller på asfalten. Dei som skal testast stiller i kø, og prøvar blir tatt fortløpande. Sjuke må unngå kontakt med kvarandre.


Me ynskjer at dei som vil ha test ringjer på førehand ( 56599040) , eller sender oss melding via innlogging på helsenorge.no, med informasjon om symptom eller reiseaktivitet. Telefon for råd om korona eller prøvetaking har no same opningstider som telefon til legekontoret, kl 08.00-15.00 måndag, tysdag, torsdag.
Prøvesvar vil bli tilsendt alle frå oss, men du kan raskast finne svar sjølv ved å logge inn på helsenorge.no – her vil du finne svar når dei er klare, både for deg sjølv og mindreårige barn.


Personar med luftvegssymptom som blir testa for korona, må halde seg heime til prøvesvar føreligg og til symptom er borte. Barn under 10 år med god allmenntilstand og kun restsymptom med rennande nase, kan tilbake i skule/barnehage om prøven er negativ.
Organiseringa av prøvetaking kan bli endra om smittesituasjon i vårt område blir endra, eller om me ser at kapasiteten er for liten.

Modalen 19.08.20 – kommuneoverlege Frøydis Gullbrå

 

Oppdatering 11.08.2020

Besøk og utreise for bebuarar ved Modalstunet

Redigert 6.august.

Ut frå aukande smitte på landsbasis og tidlegare anbefalingar frå helsedirektoratet om besøk og utgang ved sjukeheimar, vil Modalen kommune avgrense kontakt mellom bebuar og pårørande i sjukeheim frå dags dato. Det vert difor ikkje lenger tillete besøk til våre bebuarar av andre enn pårørande. Der er nokre reglar som må følgjast.

Bebuarar kan no få ta imot besøk av pårørande på besøksrom «Vetlestova», i tillegg til besøk utandørs i hagen. Det er frå 3.juni opna for besøk på romma ved å nytte altandør inn til rommet til bebuar.  Det er også råd for bebuarar å bli med pårørande på tur.

Følgjande smittevern-reglar må ivaretakast for besøk ved institusjonen:

 • Pårørande som er i karantene, eller har luftvegssymptom, kan ikkje kome på besøk.
  • Pårørande skal avtale tidspunkt for besøk med avdelinga på førehand, og må vente ute til personale kjem og viser plass.  
  • For å lette arbeidet med eventuell smitte-sporing, om smitte skulle kome inn i sjukeheimen, må det dokumenterast i besøksprotokoll kven som har vore på besøk.
  • Pårørande og bebuar må vaske/sprite hendene før og etter besøket. Sjukeheimen legg til rette for at handsprit er tilgjengeleg.
  • Pårørande bør halde 1 meters avstand til tilsette, og helst også til bebuar. Å gje kvarandre ein klem å halde handa er greitt.
  • Kvar pasient kan maksimalt ta imot 2 pårørande ved kvart besøk. Tidsramme for besøk til bebuar er inntil 1 time x 2 dagleg.
  • Bebuar kan ta imot blomar. Det vert ikkje tillate å ta med mat til bebuar.

 

Følgjande smittevern-reglar må ivaretakast ved utreise frå institusjonen:

 • Pårørande som er i karantene, eller har symptom med feber, sår hals eller hoste, kan ikkje ta nokon bebuar med ut på tur, inkludert biltur.
  • Bebuar med feber, sår hals eller hoste, kan ikkje reise ut frå institusjonen
  • Pårørande skal avtale tidspunkt for utreise med avdelinga på førehand, og avklare kva det inneber og tidsperspektiv ( spasertur, biltur, etc)
  • Bebuar og pårørande blir ved tur oppmoda om å følgje gjeldande smittevernråd, som til dømes å halde avstand på 1 meter til andre personar, og å vere nøye med handhygiene før og etter mat.
  • Bebuar skal alltid utføre nøye handvask ved tilbakekomst til institusjon.

 

 

Oppdatering 01.06.2020

Besøk og utreise for bebuarar ved Modalstunet

Frå 27.mai kom nye anbefalingar frå helsedirektoratet om besøk og utgang ved sjukeheimar. I Modalen har me hatt lite smittepress, og opnar no for meir kontakt mellom bebuar og pårørande / besøkjande. Der er likevel nokre reglar som må følgjast.

Bebuarar kan no få ta imot besøk av pårørande på besøksrom «Vetlestova», i tillegg til besøk utandørs i hagen. Det er også råd for bebuarar å bli med pårørande på tur.

Følgjande smittevern-reglar må ivaretakast for besøk ved institusjonen:
• Pårørande som er i karantene, eller har luftvegssymptom, kan ikkje kome på     besøk.
• Pårørande skal avtale tidspunkt for besøk med avdelinga på førehand, og må vente ute til personale kjem og viser plass.
• For å lette arbeidet med eventuell smitte-sporing, om smitte skulle kome inn i     sjukeheimen, må det dokumenterast i besøksprotokoll kven som har vore på   besøk.
• Besøkjande og bebuar må vaske/sprite hendene før og etter besøket.   Sjukeheimen legg til rette for at handsprit er tilgjengeleg.
• Besøkjande må halde 1 meters avstand til tilsette, og helst også til bebuar. Å   halde handa til bebuar er greitt, men klem bør unngåast ( ansikt til ansikt).
• Kvar pasient kan maksimalt ta imot 2 besøkjande ved kvart besøk.
• Bebuar kan ta imot gåver og blomar. Besøkjande kan også ha med mat.   Dersom det blir ete mat under besøk, må alle vaske hender før og etter måltid.   Kjøkken ved institusjon kan ikkje nyttast.

Følgjande smittevern-reglar må ivaretakast ved utreise frå institusjonen:
• Pårørande som er i karantene, eller har symptom med feber, sår hals eller   hoste, kan ikkje ta nokon bebuar med ut på tur, inkludert biltur.
• Bebuar med feber, sår hals eller hoste, kan ikkje reise ut frå institusjonen
• Pårørande skal avtale tidspunkt for utreise med avdelinga på førehand, og   avklare kva det inneber og tidsperspektiv ( spasertur, biltur, etc)
• Bebuar og pårørande blir ved tur oppmoda om å følgje gjeldande smittevernråd, som til dømes å halde avstand på 1 meter til andre personar, og å vere nøye med handhygiene før og etter mat.

• Bebuar skal alltid utføre nøye handvask ved tilbakekomst til institusjon.

Oppdatering 01.06.2020

 

Oppdatering av smitteverntiltak ved Mo skule.

Det har no kome ei oppdatering av smitteverntiltak for skular som skal gjelda frå 02.06.20. Skular skal no organisera tiltak etter ein trafikklysmodell. Frå andre juni gjeld tiltak på gult nivå. Mo skule held fram med å fylgja dei råd og tiltak som til ei kvar tid gjeld. Tiltaka på gult nivå er om lag dei same som dei ein har arbeidd etter fram til no for Mo skule sin del.
Link til oppdatering

 

 

Oppdatering 14.mai 2020

Opning av Bryggjeslottet frå onsdag 20. mai.
Bryggjeslottet som idrettshall blir opna(maks 20 pers. + 1 m avstand,). Ansvarleg aktør må følgje nasjonale retningsliner. Helst søkje å unngå å blande aldersgrupper (kohortar) jfr. skuleklasseinndeling. 

Symjehall, styrkjerom og garderobar skal ikkje opnast foreløpig.


Symjehall for skule (organisert) kan opnast 1. juni. Øvrig bruk av symjehallen vert på eit seinare tidspunkt, tidlegast 15. juni.

Rettleiar for idrett

 

Oppdatering nasjonale tiltak 7. mai 2020

Samling for inntil 50 personar er no tillate


Frå 7.mai er det opna for å ha samlingar på offentleg stad med inntil 50 personar. Som ei følgje av desse nye reglane, vil no samfunnshusa verte opne for utleige att, og bygdekinoen vil ha framsyning 26.mai i bryggjeslottet.
For at det skal kunne gjennomførast samlingar, er det visse vilkår som må på plass. Det skal vere ein ansvarleg arrangør som registrerer deltakarar og sørgjer for att smittevernreglar vert følgt.
-Det må vere tilgang på handvask eller handsprit
-Ekstra fokus på hygiene må ordnast
-Det skal arrangerast slik at det kan vere 1 meter avstand mellom personar til ei kvar tid.
-Arrangør skal lage liste over deltakarar
-Det kan serverast mat, dersom ein unngår mat som gjer at fleire må ta frå same matfat eller bruke same serveringsbestikk.
Ansvarleg arrangør kan vere privatperson eller ei verksemd. Det viktige er at nokon ansvarlege er utpeikt, som også blir kontaktperson mot myndigheiter/kommune om det skulle bli aktuelt, td i samband med smitteoppsporing.
På denne måten kan ein halde ein del arrangement som ulike møter, gudstenester, bursdagar, bryllaup. Det er viktig å merke seg at det må arrangerast på offentleg stad, og ikkje i private heimar, dette av omsyn til plassbehov. I private heimar er det framleis samlingar med inntil 5 personar som er tillate.
Det er ikkje nødvendig med noko godkjenning frå kommunen for å arrangere samlingar, men det er viktig å setje seg inn i reglane som gjeld – og halde seg til dei. Har de konkrete spørsmål, er de naturlegvis velkomne til å kontakte oss.


Opning for besøk til bebuarar ved Modalstunet

Styresmaktetene har kome med signal om at dei ynskjer det skal opnast opp for besøk til bebuarar ved sjukeheimar. Med bakgrunn i dette og etter vurdering frå pleie-og omsorgsleiar og kommuneoverlege, set ein no i verk følgjande regler for besøk på Modalstunet aldersheim, gjeldande frå 8.mai:
Bebuarar kan no få ta imot besøk av pårørande utandørs i hagen ved Modalstunet. Der er også overbygg ved dåreg vèr.

Følgjande smittevern-reglar må ivaretakast for besøk ved institusjonen:
• Pårørande som har vore i land utafor Norden, eller har hatt symptom med feber, sår hals og hoste dei siste 14 dagane, kan ikkje kome på besøk.
• Pårørande skal avtale tidspunkt for besøk med avdelinga på førehand, og må vente ute til personale følgjer bebuar ut.
• For å lette arbeidet med eventuell smitte-sporing, om smitte skulle kome inn i sjukeheimen, må det dokumenterast i pasienten sin journal kven som har vore på besøk.
• Besøkjande må vaske/sprite hendene før og etter besøket. Sjukeheimen legg til rette for at handsprit er tilgjengeleg.
• Her som elles i samfunnet må alle halde minst 1 meters avstand til tilsette og til bebuar.
• Kvar pasient kan maksimalt ta imot 2 besøkjande ved kvart besøk.
• Kvart besøk kan vare maksimalt 30 minutt.
• Det vert tillate med 1-2 besøk i veka per bebuar.

Helsedirektoratet har varsla at dei vil kome med rettleiar for besøk ved sjukeheimar. Når denne er klar, og elles ved behov, vil desse reglane for besøk kunne endrast.

Oppdatering nasjonale tiltak 7. april 2020

Regjeringa har på pressekonferanse onsdag 7. april offentleggjort oppdatering av nasjonale Korona tiltak og restriksjonar som skal gjelde etter påske. For Modalen inneber dette mellom anna at:
• Barnehagar skal opnast 20. april. Ein nasjonal rettleiar for korleis dette skal skje  vil bli lagt fram innan 16. april. Kommuneoverlege vil bidra lokalt til
smittevernopplæring for tilsette. Føresette vil få meir informasjon så snart denne er klar etter 16. april.

• Skulen skal opnast for 1. – 4. klasse 27. april. Det same skal SFO. Nasjonal rettleiar og kompetanseopplegg for korleis dette skal skje vil bli lagt fram innan 20. april. Kommuneoverlege vil bidra lokalt til smittevernopplæring for tilsette. Føresette vil få meir informasjon så snart denne er klar etter 20. april.

• Skular og barnehagar skal få gode og tydelege reglar å halda seg til. Desse skal vera klare i god tid før opning. Både skulane og barnehagane skal få tid til å førebu seg skikkelig før opninga. Foreldre skal vera trygge for at det trygt å senda borna sine til skule og barnehage. Born i risikogruppa kan ikkje kome tilbake til skule og barnehage.

• Verksemder i helsevesenet, som til dømes fysioterapi og psykolog, opnar frå 20. april.
• Hytteforbodet vert oppheva frå 20. april. Det vert likevel sterkt oppmoda til å unngå unødige fritidsreiser.

• Det er framleis kun nødvendig personell som skal inn på Modalstunet. Det vil bli innført kontroll med besøkjande ved at alle må skrive seg på liste når dei kjem inn til Modalstunet.

• Alt helsepersonell vert framleis nekta å reise utanlands frå 12.3 og ut april 2020

• Bryggjeslottet er framleis stengt. Dette gjeld alle aktivitetar, inkludert styrkerom, basseng, sal, bowling og bibliotek. Alle arrangement og treningar må avlysast.

• Samfunnshusa blir ikkje leigd ut.

• Alle kultur-, idretts- og kommunale arrangement blir avlyst, foreløpig fram til 15. juni. Innan 1. mai vil regjeringa kome tilbake med retningslinjer for kva som skjer etter 15. juni. Dette gjeld og 17. mai feiring, og korleis denne evt kan gjennomførast. Når det gjeld Modalsdagane vil kommunen ta ei endeleg avgjerd når dei nye nasjonale føringane kjem innan 1. mai.

• Nasjonale reglar om karantene og isolasjon vert vidareført

• Så mange som mogleg skal framleis jobbe frå heimekontor.

Sjå elles kommunen si heimeside for meir utfyllande informasjon, mellom anna om lokale restriksjonar for besøkande ved helsesenteret.
Status for kommunen vår pr 8. april er at det har blitt tatt nokre prøvar på mistanke om Covid 19 smitte i kommunen i veka som har gått og. Dei prøvesvara som er kome tilbake har vore negative-altså utan smitte. Slik situasjonen er no, kan det likevel vere smitte i omløp som ikkje er fanga opp. Ei vanleg forkjøling kan vere koronasmitte – difor oppmodar me alle om å vere heime om de har symptom med nyoppstått sår hals, hoste, feber eller tungpust.

Oppdatering nasjonale tiltak 24.03.2020

Regjeringa har på pressekonferanse i dag offentleggjort vidareføring av alle nasjonale Korona tiltak og restriksjonar, som først vart gjort gjeldande frå 12. - 26. mars. Tiltaka er førebels vidareført til 13.april, men endringar kan koma.

For Modalen inneber vidareføring av tiltaka mellom anna at:

• Skular og barnehagar vert framleis halde stengt. Elevar frå 1-4. klasse som har foreldre med samfunnskritisk arbeid, eller elevar med særskilde behov, vil bli tilbydd opplegg i skule. Ved spørsmål om dette, vil rektor avklara – ta kontakt med han.Barnehagen vil også ha omsorgstilbod til dei som treng det for at samfunnskritisk arbeid skal kunne gjennomførast. Målet med tiltaka er å unngå å samla borna på ein stad. Foreldre blir difor også oppfordra til å unngå samlingar av born heime.

• Det er kun nødvendig personell som skal inn på Modalstunet. Det vil bli innført kontroll med besøkjande ved at alle må skrive seg på liste når dei kjem inn til Modalstunet.

• Alt helsepersonell vert nekta å reise utanlands frå 12.3 og ut april 2020.

• Bryggjeslottet er stengt. Dette gjeld alle aktivitetar, inkludert styrkerom, basseng, sal, bowling og bibliotek. Alle arrangement og treningar må avlysast.

• Samfunnshusa blir ikkje leigd ut.

• Andre kommunale arrangement blir avlyst.

• Nasjonale reglar om karantene og isolasjon vert vidareført.

• Så mange som mogleg skal framleis jobbe frå heimekontor.

• Det er forbod mot opphald på hytter og fritidsbustader utafor eigen heimkommune.

Sjå elles kommunen si heimeside for meir utfyllande informasjon, mellom anna om lokale restriksjonar for besøkande ved helsesenteret.

Status for kommunen vår er at det har blitt tatt ein del prøvar på mistanke om Covid 19 smitte i kommunen i veka som har gått og. Dei prøvesvara som er kome tilbake har vore negative-altså utan smitte. Slik situasjonen er no, kan det likevel vere smitte i omløp som ikkje er fanga opp. Ei vanleg forkjøling kan vere koronasmitte – difor oppmodar me alle om å vere heime om de har symptom med nyoppstått sår hals, hoste, feber eller tungpust.

Me oppfordrar framleis sterkt alle til å halde seg oppdatert på mellom anna reglar som gjeld for karantene og isolasjon, og rette seg etter dei reglar som gjeld i den enkelte sin situasjon. De finn oppdatert informasjon på fhi smittsome sjukdommar  Det er nødvendig å halde seg jamnleg oppdatert på kva reglar som gjeld sidan dei stadig endrar seg , og også kan få tilbakeverkande kraft.

Ta gjerne ein tur innom www.fhi.no dagleg for å sjå etter oppdateringar og gode råd.

 

23.03.2020

Oppheving lokalt vedtak  - karantane for elvar og skuleelevar

 

Søndag 15. mars fatta kommuneoverlege og kriseleiinga i kommunen vedtak om restriksjonar for studentar og elevar som kjem heim frå studier frå nokre stader i landet:

«Desse restriksjonane gjeld frå i dag 15.mars kl. 16.00, og har tilbakeverkande kraft frå heimkomstdato etter 11.mars. Dersom du har opphelde deg i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Viken, eller kjem frå skular som vart stengt grunna smitte før allment stengepåbod, så skal du i heimekarantene 14 dagar frå den dagen du kom til Modalen.»

Etter lova har eit slikt vedtak ei varigheit på sju dagar, og det skal vektige årsaker til for å forlenge eit slikt inngripande tiltak. No vert vedtaket oppheva frå måndag 23. mars. Folkehelseinstituttet si vurdering er no at lokale vedtak om karantene ved reise innanlands ikkje lenger vil ha den effekten vi ønskjer oss. Vi har derfor ikkje funne grunnlag for at kommunen skal forlenge det vedtaket som vart gjort. Kommunane har og blitt sterkt oppmoda frå sentrale styresmakter om å ikkje gjere lokale karanetenevedtak.

Vi ber framleis innbyggjarane om å ha stort fokus på smitteverntiltak i tida som kjem. Alle vert oppmoda til å reise minst mogeleg og ta omsyn til kvarandre med å halde avstand og ha stort fokus på handhygiene. Alle som har symptom på luftvegsinfeksjon skal halde seg heime for å ikkje smitte andre.

 

17.3 Nye endringar ved legekontoret

Grunna smittesituasjonen ynskjer  me no færrast mogleg innom helsesenteret.

Frå i dag 17.3 vil venterommet ved legekontoret vere stengt. Døra inn vil vere låst. Dei som har avtaler med oss må vente utafor i bil og vil bli oppringt når me er klar for å ta imot. Dei som er kritisk sjuke og har behov for rask kontakt med oss, må banke på dør/ vindauge, evt ringe 113.

Me vil auke opp bruk av telefon, og startar også opp med videokonsultasjonar. For dei som må kome for undersøking med luftvegs-symptom, vil undersøking føregå på eige rom tilknytta fysioterapiavdelinga.

Me har bemanning på telefon 56599040 alle kvardagar frå 08-16. For å kunne gi rask hjelp til dei som treng det, ber me om at de kun kontaktar oss på telefon ved klart behov – og nytt gjerne meldingar ved andre spørsmål;  sms (Send til 2097: MODALEN fødselsdato, ditt navn, behov) eller melding via nettsida vår  www.modalenlegekontor.no

Me takkar mykje for forståing for desse omleggingane!

16.mars - Tilgjengeleg helsestasjons- og skulehelsetenestetilbod under koronautbrot

Modalen helsestasjon føl Helsedirektoratet sine anbefalingar og følgjande arbeid blir prioritert av helsestasjonen og skulehelsetenesta framover:

 • Følgje opp nyfødde – unngå heimebesøk, men tilby konsultasjon.
 • Gjennomføra barnevaksinasjonsprogrammet (6 veker, 3 månader, 5 månader, 12 månader og 15 månader).
 • 6 vekers konsultasjon med helsesjukepleiar og lege
 • Følgje opp barn og unge med spesielle behov
 • Følgje opp familiar med spesielle behov

 

For dei som skal møte på helsestasjonen vil me sette opp konsultasjonar tidleg på dagen for å redusere smittefaren.

Alle andre konsultasjonar av helsesjukepleiar og lege vert  utsett inntil vidare.

Helsesjukepleiar er kun tilgjengeleg på helsestasjonen framover. Dersom ein har spørsmål eller ynskjer time på helsestasjonen ta kontakt på telefon eller e-post. Denne perioden vil me ha auka andel telefon konsultasjonar for å redusera smitterisiko.

Håpar det er forståing for desse tiltaka.

Modalen helsestasjon og skulehelsetenesta v/ Frøydis og  Marta

Modalen legekontor. Telefon: 56599040

Marta Midtbø: tlf: 99 52 68 51 epost: Marta.midtbo@masfjorden.kommune.no

 

 

Psykisk helse sine tenester under koronautbrotet

Me veit at ein del kan ha det vanskeleg no – med uro for situasjon og frykt for korleis det blir. Psykisk helseteneste i Modalen har endra litt på arbeidsform- me har ikkje så mykje samtalar på kontoret, og held meir kontakt på telefon.

For barn og unge kan det vere utfordrande å vere heime så mykje, og ikkje få ha kvardagen som vanleg. Det kan bli lange dagar og behov for nokon å snakke med. For alle er det godt med frisk luft innimellom – å gå tur med familie eller ein ven er heilt ok ( om du ikkje er i karantene eller isolasjon)– hugs berre på å ikkje gå for nær.

Dei som har vedtak om støttekontakt, vil halde fram med å få dette tilbodet no – sjølv om nokon aktivitetar ikkje kan gjerast.

Dersom nokon vil snakke med oss er me tilgjengeleg alle dagar – det er også råd å sende sms.

Psykiatrisk sjukepleiar Bente: 97677674  /  Psyk sjukepleiar Jorunn: 99090002

15.mars – Korona og Modalen

Status for kommunen vår. Det har blitt tatt ein del prøvar på mistanke om Covid 19 smitte i kommunen i veka som har gått. Dei prøvesvara som er kome tilbake har vore negative-altså utan smitte. Slik situasjonen er no, kan det likevel vere smitte i omløp som ikkje er fanga opp. Ei vanleg forkjøling kan vere koronasmitte – difor oppmodar me alle om å vere heime om de har symptom med nyoppstått sår hals, hoste, feber eller tungpust.
Oppsøk kun helsetenesta – på telefon - ved dårleg allmenntilstand og alvorlege plager. I kommunen vil det vere ein del som no arbeider frå heimekontor der det er råd, det vil likevel alltid vere folk på kommunehuset.


Me syner til råd frå folkehelseinstituttet, og oppmodar folk om halde seg i ro og unngå unødvendige reiser. Ikkje samle ungar saman - ha heller èin leikeven gjennom perioden om det trengs. Det er betre å møtast ute enn inne. Hyttefolk blir oppfordra om å reise heim.

Det er no meir smitte i dei store byane, og for å bremse smittespreiing her hjå oss, er det i dag sett i verk restriksjonar for studentar og elevar som kjem heim frå studier andre stader.

Karantene for studentar og elevar i vidaregåande skule:

Kommunen si kriseleiinga har i dag innført restriksjonar for studentar og elevar som kjem heim frå studier frå nokre stader i landet ( Sjå nedanfor for presisering). Desse restriksjonane gjeld frå i dag 15.mars kl. 16.00, og har tilbakeverkande kraft frå heimkomstdato etter 11.mars. 

Dersom du har opphelde deg i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Viken, eller kjem frå skular som vart stengt grunna smitte før allment stengepåbod, så skal du i heimekarantene 14 dagar frå den dagen du kom til Modalen.

Helsepersonell og personar med samfunnskritiske stillingar må òg innrette seg sånn at dei unngår å bli indirekte ramma av desse retningslinene. Det betyr at ein må prøve finne alternativ innlosjering til besøkande eller familiemedlemer som kjem frå områder som utløyser karantene.

Me treng frivillige!

Kommunen vil ha bruk for frivillige framover, til ulike oppdrag. Me oppfordrar dei som har moglegheit til å melde seg send e-post til kommunen  e-post om de kan vere med.
Me treng kontaktinformasjon; telefon-nummer og mailadresse, og gjerne nokre ord om kva du tenkjer du kan hjelpe med. Ei liste over frivillige kan vere gull verd når det blir meir press på tenestene og behovet aukar.
Me ynskjer spesielt at du som har helsefagleg kompetanse melder deg, om du ikkje er fullt opptatt allereie.

Om helsesenteret

Alle tenestene ved helsesenteret blir tilpassa situasjonen me er i. Ein del kontaktar vil bli på telefon, ein del rutinekontrollar vil bli avlyst. Me tek i bruk videokonsultasjonar for dei det kan vere aktuelt for.
Kapasiteten kan bli sett på prøve, og me oppmodar om å kontakte oss kun når det er heilt naudsynt. Ingen med forkjølelse skal inn på venterom. Me skal så langt råd halde fram med nødvendige undersøkingar og kontrollar som er oppsett. De får beskjed ved avlysingar.

Telefonen vår 56599040 er open alle kvardagar i veka frå 08-16
For å avlaste telefon-tenesta, ynskjer me at de brukar sms- tenesta vår når du kan:
Send til 2097: MODALEN fødselsdato, ditt navn, kort informasjon (Unngå sensitiv informasjon)
Kr. 6,- per mottatt melding. Du kan også gå inn via hiemesida: www.modalenlegekontor.no. Her kan du bestille time, fornye reseptar og også lese om Korona-smitte.

Me opplever stor forståelse for situasjonen mellom folk i Modalen. Det er krevjande tider for alle – med nye kvardagar. Me oppfordrar til omtanke og tolmod med kvarandre – så kjem me oss lettare gjennom dette.

 

12.mars:  Om karantene og isolering

I samband med korona-smitte-situasjonen er det laga reglar for kven som skal vere i heimekarantene og kven som skal vere i heimeisolasjon. Dette gjeld både ved mistanke om sjukdom, for nærkontakter til sjuke – og for folkpå reise.

 Reglane endrar seg stadig. Frå 12.mars kom reglar om at alle som har vore utafor Norden skal vere i heimekarantene i 14 dagar. Det er uråd kommunen å halde full oversikt over dei som er på reise, kor dei har vore på tur – og om heimkomstdato.

Me oppfordrar sterkt alle til å halde seg oppdatert på reglar som gjeld for karantene og isolasjon, og rette seg etter dei reglar som gjeld i den enkelte sin situasjon. De finn oppdatert informasjon på https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ Det er nødvendig å halde seg jamnleg oppdatert på kva reglar som gjeld sidan dei stadig endrar seg , og også kan få tilbakeverkande kraft. Ta gjerne ein tur innom www.fhi.no dagleg for å sjå etter oppdateringar.

Har de spørsmål om dette, er det råd å kontakte legekontoret på 56599040

12.mars – Større tiltak mot smitte

12.mars sette Helsedirektoratet  i verk nye, omfattande tiltak for å hindra spreiing av det nye korona-viruset. Tiltaka kan du lese om her: 

Helsediretoratet tiltak

I Modalen har me gjort fleire tiltak som følgje av dette.

Tiltaka gjeld førebels til 27.mars, men endringar kan koma.

Avlysingar og stengingar:

Bryggjeslottet er stengt. Dette gjeld alle aktivitetar, inkludert styrkerom, basseng, sal, bowling og bibliotek. Alle arrangement og treningar må avlysast.

Samfunnshusa blir ikkje leigd ut.

Andre kommunale arrangement blir avlyst.

Alt helsepersonell vert nekta å reise utanlands frå 12.3 og ut april 2020.

Skule og barnehage er stengt.

Elevar i skulen fekk 12.mars med alle bøker heim, dei som ikkje har pc får låne frå skulen – og elevane blir tilbydd undervisning heimefrå. Elevar frå 1-4. klasse som har foreldre med samfunnskritisk arbeid, vil bli tilbydd opplegg i skule. Ved spørsmål om dette, vil rektor avklara – ta kontakt med han.

Barnehagen vil også ha omsorgstilbod til dei som treng det for at samfunnskritisk arbeid skal kunne gjennomførast.

Målet med tiltaka er å unngå å samla borna på ein stad, foreldre blir difor også oppfordra til å unngå samlingar av born heime.

Besøksrestriksjonar ved Modalstunet

Pårørande og andre blir no oppmoda om å ikkje besøkja bebuarar ved Modalstunet. Dei eldre er særleg utsett for smitte med covid 19, og dei må vernast. Dei eldre har no  ekstra behov for kontakt gjennom telefon – bruk gjerne den.

Alle arrangement ved Modalstunet vert avlyst, også dagsenter-tilbodet.

Det er kun nødvendig personell som skal inn på Modalstunet. Det vil bli innført kontroll med besøkjande ved at alle må skrive seg på liste når dei kjem inn til Modalstunet

Helsesenteret gjer tilpassingar

Alle ved helsesenteret kan måtta endra arbeidsoppgåver om det blir bruk for folk til å handtera smitte-situasjonen. Endringar og avlysingar av avtalar kan bli nødvendig, og dei involverte vil då få direkte beskjed.

Ved legekontoret prøver me å halda planlagt program med oppsette konsultasjonar før lunsj. Me ynskjer no å ha færrast mogleg personar med luftvegsplager ( forkjøling, sår hals, hoste, feber) inn på venterom saman med andre– ring oss heller for vurdering på telefon 56599040.

Prøvetaking og nødvendig vurdering av luftvegsplager vil bli gjort etter lunsj.

Me har eige rom for handtering av prøvar, merka SMITTEROM. Gå ikkje inn her.

Me vil ta i bruk meir verneutstyr enn vanleg, og  sørga for ekstra reinhald.

Legekontoret er tilgjengeleg på telefon 56599040 alle kvardagar frå 08-16.

 

Oppmoding om å avgrense personleg oppmøte på kommunehuset

Det vil alltid vere folk ved kommunehuset i arbeidstida, men ein ynskjer no minst mogleg oppmøte av publikum her for å unngå smittespreiing. Ta helst kontakt på telefon 56599000 eller epost til postmottak om du vil ha tak i oss!

 

Tiltaka frå helsedirektoratet seier også at alle som har reist utanfor Norden, og har kome heim etter 27.februar, skal vere i heimekarantene i 14 dagar frå heimkomstdato. Det er ikkje råd for kommunen å ha oversikt over alle som reiser –det er difor viktig at alle har eit personleg ansvar her for å overhalde denne karantena. Informasjon om kva det inneber finn du på fhi.no.

 

 

Til tilsette i Modalen kommune i samband med koronasituasjonen

Følgjande reglar gjeld frå 12. mars og fram til dei vert oppheva (reglane kan endrast dersom situasjonen tilseier det):

 • Alle arrangement i regi av Modalen kommune vert avlyst.
 • Alle tilsette blir oppmoda om å ikkje delta på kultur eller idrettsarrangement.
 • Alle tilsette blir oppmoda om å ikkje reise til utlandet i eigen ferie. Dei som likevel veljer å reise på ferie til utlandet, må rekne med karantene for eiga rekning når dei kjem heim.
 • Alle møte som kommunen kan arrangere som videomøte eller telefonmøte, vert arrangert på denne måten.
 • Modalen kommune vil praktisere auka bruk av heimekontor etter avtale med kvar enkelt.
 • Ingen tilsette skal reise på kurs eller seminar.
 • Alle som blir sett i karantene må respektere vedtaket. Ved eventuell uvisse rundt vedtaket, må den det gjeld ta kontakt med legen sin.
 • Alle som kjem tilbake frå reiser utenfor Norden, skal i heimekarantene i 14 dagar – uavhengig av om dei har symptom eller ikkje. Karantene etter utanlandsreiser har tilbakeverkande kraft frå 27. februar

Særskilt for helsepersonell

 • Helsepersonell som jobbar med pasientbehandling vert nekta å reise til utlandet –både tenestereiser og privatreiser. Dei vil få kostnadane kompansert. Gjeld førebels ut april 2020

 

 

Oppdatering 12.03.2020

Alle skular og barnehagar i Norge stenger frå kl 18 i dag og fram til 26.mars
– det skjer også i Modalen. Bryggjeslottet blir også stengt frå i dag.
Foreldre til barn i barnehage og barneskule 1. - 4. klasse som har samfunnskritisk arbeid,
vil kunne kontakte barnehage/skule for å få hjelp til omsorg for barna.
Det vil kome fleire tiltak – meir informasjon vil kome på heimesida til kommunen og facebook etterkvart. Informasjon vil også bli lagt i papirform på Coop.

Oppdatering 9.mars 2020


Det er no innført nye reglar når det gjeld heimekarantene i samband med korona-virus-utbrotet.
Alle som har vore i område med vedvarande smitte siste 14 dagar, skal vere i heimekarantene 14 dagar etter heimkomst – uavhengig om dei utviklar symptom eller ikkje. Områda med vedvarande smitte i Europa er no Tirol i Østerrike og alle regionar nord for Roma i Italia – dette kan endre seg raskt – følg med på folkehelseinstituttet sine sider for oppdatert informasjon om desse områda:
Folkehelseinstuttet vedvarande smitte


For informasjon om kva heimekarantene er, les: 

Folk som er i heimekarantene og utviklar symptom, skal kontakte lege på telefon – for avklaring om testing og sjekk for sjukdomsutvikling/smitte.
Desse nye reglane bør no alle ta med i vurderinga når reiser blir planlagt, gjerne i samarbeid med arbeidsgjevar. Ved reise til område med vedvarande smitte kan ein altså ikkje kome tilbake til jobb eller studie før 14 dagar etter heimkomst – sjølv om ein er heilt frisk.

Elles; ein fin film som gir mykje nyttig informasjon om smitten, finn de her: youtub

 

Status 6.mars i Modalen – om SARS-Cov-2


Det er aukande smitte av koronaviruset SARS-Cov-2 i Norge og verda. Dei fleste får milde og forbigåande plager.

Pr 6/3 er det ikkje påvist tilfelle i Modalen, me har heller ikkje personar som er mistenkt smitta.

Det er mykje av andre luftvegsinfeksjonar i dalen, og desse blir handtert – også med vurdering om det kan dreie seg om smitte med Korona-virus.

Frå i dag vil laboratoriet ved Haukeland Universitetssjukehus undersøkje alle prøvar me sender inn for test på influensa, også opp mot det nye korona-viruset. Det betyr at alle som har influensaliknande symptom og får tatt naseprøve, blir automatisk sjekka for korona-smitte.

Legekontoret har utvida telefontid til alle kvardagar mellom 08-16 for svar på sprøsmål om Korona-smitte. Bruk det vanlege kontor-nummeret 56599040. For alle andre problemstillingar ber me om at de nyttar dagane med helsepersonell til stades ( dvs måndag-tysdag-onsdag).
Me oppfordrar folk til å følgje råd gitt på fhi.no om koronasmitte – hugs også at reiseråd kan bli endra ettersom smittesituasjon i verda endrar seg.

 

Helsepraten mars 2020

 

Korona virus

Eit tidlegare ukjent koronavirus har forårsaka eit pågåande utbrot av luftvegsinfeksjon i verda. Det starta i Kina, og er no spreidd til fleire land og regionar – i meir og mindre grad. Det er også påvist tilfelle i Norge, fleire er testa, og det er sannsynleg at der vil bli fleire påvist smitta i tida framover.

Ein prøver no avgrense smitte og redusere smittespreiing mest mogleg. Sentrale styresmakter har laga tydelege tilrådingar for korleis handtere mistenkte og moglege tilfelle av sjukdommen.

Helsetenesta i Modalen følgjer tett med på informasjon som kjem, og rettar oss etter råd me får. Me har 27.febr og 28.febr hatt møte i kommunal smitteverngruppe, og legg planar for å kunne tilpassa tenester etter behov når smitten kjem til vår kommune.  Det er også aktivt tett samarbeid i regionen (Nordhordland) og mot spesialisthelsetenesta, slik at me er best mogleg rusta om mange blir sjuke.

Informasjon vil bli delt på nettsida til kommunen, på kommunen si facebook-side og ved oppslag.

God hand- og hostehygiene er generelle smittevernråd som no er viktig for alle å følgje nøye.

 

Personer som har vore i område med vedvarande spreiing

Friske personar som dei siste 14 dagane har opphalde seg i eit område med vedvarande spreiing bør følgje med på teikn til luftvegsinfeksjon (feber, hoste og andre luftvegssymptom) i 14 dagar etter opphald og ta kontakt med helsetenesta (per telefon) ved symptom. Dersom dei ikkje har vore i nærkontakt med personer som er bekrefta sjuk med koronaviruset og ikkje har symptom på luftvegsinfeksjon, kan dei omgåast andre som normalt.

 

Område i verda med vedvarande spreiing per 26.2.2020: fastlands-Kina, Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia

NB: dette vil endre seg fort, følg med på nettsida https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/


Sist oppdatert: 13.08.2021
Publisert: 20.11.2020