Helse

Kontaktinformasjon

Legekontor telefon: 56 59 90 40


Opningstider:
Måndag, tirsdag og torsdag: kl. 08.30-15.00.

Telefontid: Kl.08.30-15.00  (Me ynskjer ikkje telefonar i tida 12-13)

 Modalen legekontor | HelseRespons

 Informasjon om legekontoret i Modalen

Vi er inne i ein periode med særs dårleg legedekning i Modalen no.
Vi er klar over at det har vore slik ei tid, og kan berre beklage dette.
Rekruttering av legar er ikkje ei lett oppgåve i kommunenorge.

Fram til ny kommunelege starter andre veka i november og ei tid deretter vil legetenesta ikkje klare å handsame alle henvendingar.
Kommuneoverlegen er i Modalen onsdag og torsdag, og kan i den tida berre ta hand om akutte henvendingar.
Fornying av resepter må skje desse dagane, og vi ber dykk planlegge fornying av reseptar som er naudsynte.

Etter avtale med kommuneoverlegen i Vaksdal kan pasientar som bur i Vaksdal vende seg til heimkommunen om helsetenester som er naudsynte og ikkje kan vente.
Kommuneoverlegen i Modalen ber om orsaking for at alle helseproblem og reseptar som ikkje er naudsynte og som kan vente må vente. Samstundes minnar vi om at ein kan ringe legevakta 116117 ved akutte helseproblem.

Vi ber om forståing for situasjonen og kjem tilbake med meir informasjon i november.

 

Koronatelefonen 94507378 er alltid er betjent.

 

Smittevernplan 2020 2024

Program for helsesenteret oktober 2021

 

Fysioterapi: 

Terje Askeland er tilbake i full jobb frå juli 2020. 

Psykolog: 

Me har no fått styrka tenesta psykisk helse i Modalen med ein ny tilsett. Psykolog John Petter Wadseth, han er 50 år og er tilsett i Modalen i ei 20% stilling. Han vil vere tilstades ein langdag annakvar veke.

Legekontor:

Ved behov for legehjelp når det ikkje er lege i Modalen ta kontakt med Nordhordland legevakt på tlf. 116117. Ved behov for akutt-hjelp ring 113.

Telefontid:

Kl.08.30-15.00
(Me ynskjer ikkje telefonar i tida 12-13)

Slik bestiller du time

Det er mange som ynskjer å nå oss via telefon. Om du vil spare tid, kan du nytte deg av vår SMS-køfrisystem.


Du skriv då MODALEN, fødselsdatoen din og navnet ditt, og sender meldinga til 2097. Ei melding kan sjå slik ut:


MODALEN 05.05.90 Ola Hansen ynskjer time, gjerne neste veke.
Tenesta kostar kr 6,00 pr melding. Du kan sende melding heile døgnet.


Avbestille time, eller endre timeavtalegu
Ring oss eller send MODALEN navnet ditt og fødselsdato med avbestilling eller ynskje om endring av time til 2097. Dette må skje innan 24 timer før konsultasjonen skal finne stad, ellers må du betale for timen.

 Legevakt for Modalen

Ved behov for legehjelp når det ikkje er lege i Modalen, kontakt
Nordhordland legevakt: Tlf. 116 117  / Ved behov for akutt-hjelp ring 113

Tysdag 18. mai 2021 flyttar legevakta inn i helsehuset

 

 

Helsestasjon

Hjelpa du kan få her inkluderer helsekontrollar og oppfølging av barn 0-6 år, helsestasjon for ungdom, skulehelseteneste og vaksinasjonar etter barnevaksinasjonsprogrammmet. Helsesyster tilbyr også heimebesøk kort tid etter fødsel.

Helsesyster er i Modalen 1 dag kvar veke.

Kommunen har avtale med Masfjorden kommune,  helsesøster Marta Midtbø vil arbeide hjå oss 1 dag i veka. Ho vil stort sett vere her torsdagar.

Telefon: 99 52 68 51

E-post: martha.midtbo@masfjorden.kommune.no

 

Fysioterapi

Fysioterapeut Terje Askeland

Telefon: 56 59 90 92  mobil 957 33 427

E-post: terje.askeland@modalen.kommune.no

Fysioterapeuten er og kontaktperson for tekniske hjelpemidlar.

 

Kommunepsykolog

John Petter Wadseth er tilsett i 20% stilling som kommunepsykolog.
Han er å treffa ein dag annakvar veke, i tillegg tilbyr han samtalar over nettet med video. Ein kan ta direkte kontakt for å lage avtalar. 

Telefon: 94511854

Psykisk helseteneste

Psykisk helseteneste gir tilbod til personar som treng hjelp for psykiske vanskar eller rusproblem. Det er eit lågterskeltilbod, og pårørande, brukar sjølv eller andre i hjelpeapparatet er velkomne til å ta direkte kontakt. Hjelp blir gitt gjennom samtaler, individuell oppfølging eller gruppeaktiviteter – etter kva som er ynskjeleg og tenleg.

Kontaktinformasjon

Jorunn Brekkhus

Telefon: 56 59 90 48
Mobil:  99 09 00 02

E-post:

jorunn.harvik.brekkhus@modalen.kommune.no

Bente Håvåg

Telefon: 56 59 90 48
Mobil: 976 77 674

E-post:

bente.havag@modalen.kommune.no

Jordmor

Modalen kommune har avtale med Lindås kommune om jordmorteneste for svangerskapskontrollar. Jordmor kan nåast via Knarvik helsestasjon på telefon 56375074.

Støtteteam ved kriser

Modalen kommune har oppretta støtteteam ved kriser.

Dette er eit kommunalt team som har ansvar for psykososial oppfølging av menneske/lokalsamfunn som vert råka av kriser og katastrofar. Kriser og katastrofar vert definert som dramatiske og traumatiserande hendingar som påverkar enkeltmenneske og som normalt går utover det ein vanlegvis taklar aleine eller ved hjelp av sosiale nettverk .

Omgrepet kriser vert brukt om dramatiske og traumatiserande enkelthendingar som i hovudsak skjer med få menneske direkte involvert av gangen. Dette kan være plutselege barnedødsfall, sjølvmord, ulike typar ulukker med eller utan dødsfall, voldtekter eller ran.

Støtteteam ved kriser, er ei ressursgruppe som utover å bistå innbyggjarane, også vil kunne fungere som ein ressurs for innsatspersonell ved f.eks. politisentral, legevakt og sjukehus. Støtteteam ved kriser inngår som ein del av kommunen sin generelle beredskapsplan. Teamet skal medverke til ei omsorgsfull og naturleg bedarbeiding etter traumatiske hendingar og har som mål å førebyggja psykiske seinverknader etter kriser.


Støtteteamet er samansett av:
         
- Koordinator: Psykiatrisk sjukepleiar, Jorunn H. Brekkhus
- Kommunelege: Frøydis Gullbrå
- Pleie- og omsorgsleiar: Margrete L. Kvamme.
- Psykiatrisk sjukepleiar:  Bente K. Håvåg.
- Rektor: Jahn Olav Nordheim.
- Pedagogisk leiar: Gro Henny Mo.
- Prest: Torbjørn Aamli. 
- Helsesøster: Marta Midtbø

 

Krisesenter

Modalen kommune har samarbeidsavtale med krisesenteret for Bergen og omegn.

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon: 55 31 50 50

Krisesenteret for Bergen og omegn 

Krisetlf. ved seksuelle overgrep

SMISO byttar namn til Nok.

SMISO Hordaland byttar namn til Nok. Bergen. Dekningsområdet er framleis Hordaland og tenestene er dei same som før, men namnebytet skal bidra til å nå betre fram til brukarane. Her får dei som er utsatt for seksuelle overgrep - og deira
pårørande - eit tverrfagleg lavterskel og gratis hjelpetilbod.

Nok.Bergen tilbyr også undervisning og rådgivning til skuleklassar, lærarar, barnehagetilsette, helsepersonell og andre fagpersonar. Dagleg leiar for Nok. Bergen, Grace Ellen Gjuvsland, er glad for det nye namnet.

Nok. representerer eit tydeleg stopp-punkt og speglar visjonen til alle Nok-sentra;

  • Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep”. Likevel skjer det. 1 av 3 kvinner og 1 av 10 menn opplever seksuelle overgrep. Nok.-namnet markerer endring, håp og framtid i tråd med slagordet “Saman finn vi vegen vidare”, seier Gjuvsland.

  • Nok.-sentra jobbar for ei betre framtid for dei som er utsatt, og for å hindre at nye overgrep skjer. Med nytt namn og ny visuell identitet, ønsker dei å gjere denne jobben endå betre.

For meir informasjon, gå til nettsida nokbergen.no. Du kan også følgje Nok. Bergen på Facebook og Instagram.

Hjelp til kreftramma 

Modalen kommunen har to utdanna kreftsjukpleiarar, Torill Farestveit og Randi Møster Aas, som kan gi støtte til kreftramma i kommunen.
Dette kan vere rådgjeving, samtaler og kartlegging av hjelpebehov. Dei har også kunnskap om rettigheiter og kan hjelpe med å få kontakt med dei rette instansane om det trengs.

Personar som er ramma av kreft, eller deira pårørande kan ta direkte kontakt med kreftsjukepleiar ved å ringe Modalstunet, på telefon 56599090. 

 

Nyttige lenker helse

Kjernejournal

Tannhelse

Pasient- og brukar ombod

Nordhordland legevakt

Veileder råd for personer med funksjonsnedsettelse 

  


Sist oppdatert: 19.10.2021
Publisert: 03.05.2018