HeimHelse, sosial og omsorgModalstunet pleie og omsorg

Modalstunet pleie og omsorg

Kontaktinformasjon:

Pleie- og omsorgsleiar: Margrethe Laastad Kvamme
tlf. 56 59 90 91 Mobil: 94 50 73 83

Pleieavdeling tlf. 56 59 90 90

E-post: margrethe.kvamme@modalen.kommune.no

Besøksadresse: Balane 36, 5729 Modalen

Her finn du oss!

 

Rekrutteringstiltak sjukepleiarar 2021 - 2022 

Leigeplassar ved Modalstunet kostar kr. 2.530,- pr. døgn.

 

Betalingssatsar 2021

1.For brukarar som får praktisk hjelp og opplæring, her medrekna heimehjelp og husmorvikarteneste:

 
Inntil 2G 

kr. 215,-

kr. 85,-
2 - 3 G kr. 540,- kr. 92,-
3 - 4 G kr. 945,- kr. 130,-
4 - 5 G kr. 1.505,- kr. 172,-
over 5 G kr. 2.065,- kr. 215,-
     

Abonnementspris vert nytta dersom dette fell rimelegast for brukaren.

Grunnbeløpet (G) i folketrygda vert lagt til grunn for utrekning av satsane. 
(G = kr. 90.068,- pr. 01.05.2015. ) Det er siste tilgjengelege skattelikning, basert på husstanden si samla skattbare nettoinntekt før særfrådrag, som vert lagt til grunn for utrekning av inntekta.


Det vert gjeve fritak for betaling av abonnementspris ved sjukehus- og rekonvalesentopphald utover 30 dager i kalenderåret. Brukar må sjølv gje melding når denne grensa er nådd. Det vil ikkje verta kravd eigenbetaling for heimetenester i periodar der brukar har opphald ved Modalstunet.

2. Kortidsopphald i institusjon lik norm for akseptert tak pr døgn p.t: kr 172,-
3. Dag/nattopphald skal vera lik norm for akseptert tak pr dag/natt p.t: kr 85,-
4. Middag kjøpt i institusjon pr. porsjon: 
(graut lørdagar kr. 60,-)
(besøkjande og tilsette som kjøper middag kr. 120,-)
kr 103,-
5. Frukost og kveldsmat kjøpt i institusjon pr. porsjon:  kr 70,-
6. TV-abonnement v/korttidsplass og avlastning, pr. døgn kr 36,-
7. Tryggleiksalarm pr år: kr 0,-
8. Dagtilbodet <<onsdagsklubben>> pr.gong:
Inkluderer henting/bringing, frukost og middag.
Ved turar og utflukter vert det avtalt eigne satsar. 
kr 195,-

 

Rådmannen får fullmakt til å gjera unntak frå reglane om eigenbetaling når særlege høve gjer seg gjeldande. Maksimal betaling institusjon:  Eigenbetaling ved Modalstunet kan maksimalt fastsetjast til det ein institusjonsplass reelt kostar. For 2019 vert maksimalbeløpet fastsett til kr. 76. 125,- pr. mnd. for institusjonsplass.

Søknad pleie- og omsorgstenester

 

Velferdsteknologi

Modalen kommune deltek i eit samarbeidsprosjekt innan velferdsteknologi saman med 9 andre kommunar.

Nordhordlandsprosjektet


Sist oppdatert: 12.05.2021
Publisert: 03.05.2018