HeimHelse, sosial og omsorgSosiale tenester

Sosiale tenester

 

Startlån og bustønad

Modalen kommune får midlar frå Husbanken til vidare formidling i form av Startlån og tilskot til etablering og tilpassing av bustad. Kommunen administrerer også Husbanken si ordning med bustønad.

Informasjon om startlån

 

Informasjon om bustønad

 

Barnevern

Barneverntenesta har som føremål å sikre at born og unge som lever under tilhøve som kan skade deira helse og utvikling kan få rett hjelp til rett tid. Tenesta har og eit særleg ansvar for å avdekke omsorgssvikt, åtferdsvansker og sosiale problem, slik at hjelpetiltak kan bli iverksett så tidleg som muleg.

Hjelpetiltaka kan til dømes vere støttekontakt, besøksheim, barnehage, skule- og fritidsordning, tilsyn eller hjelp i heimen. I nokre saker kan det vere aktuelt med tiltak som omfattar institusjonar og fosterheimar.

Barnevernet har eit omfattande samarbeid med andre offentlege og private tenester som arbeider for barn og ungdom. Dei næraste samarbeidspartane er barnehage, skule, PPT og det statlege barnevernet.

Modalen er ein del av Osterøy si barnevernteneste. Her finn du kontaktinformasjon:

Osterøy barnevernteneste - ope mellom klokka 09.00 og 14.30:

  • 945 08 710

Utenom kontortid, kontakt barnevernvakten i Bergen:

  • 55 36 11 80

 

Bekymringsmelding til barnevernet

Bekymringsmelding for offentleg tilsette Bekymringsmelding for privatpersonar

Hugs at du ikkje må sende personopplysingar på e-post.

Trykk her for å opne dokumentet "bekymringsmelding Vaksdal og Modalen" (word).

Du kan levere eller sende meldinga til:

Barneverntenesta, Osterøy kommune

Postadresse:

Postboks 1

5293 Lonevåg

Besøksadresse:

Fotlandsvegen 27
5282 Lonevåg

Dersom du ønskjer råd om du bør melde ei sak, kan du ringe til barneverntenesta og diskutere saka anonymt.

Kontaktinformasjon

Barnevernsleiar Jannicke Sandvik

  • Mobil: 959 87 574

Trykk her for å lese meir om å melde frå til barnevernet (Bufdir).

 

NAV Fensfjorden

Modalen kommune har etablert felles NAV-teneste saman med Gulen, Fedje, Austrheim og Masfjorden kommunar frå 1. januar 2019. 

Du kan kontakte NAV på tlf. 55 55 33 33 dersom du har behov for å avtale             møte ein annan dag.
Du kan gå inn på www.nav.no, logge på med din ID og sende                  førespurnadar/meldingar til NAV.


Dersom du har behov for naudhjelp eller anna, kan du ringe NAV på
tlf. 55 55 33 33. Då vil sakshandsamar få melding om å kontakte deg for oppfølging av førespurnaden din. 


Alternativt kan du gå inn på www.modalen.kommune.no . Då vil du finne søknadsskjema for sosialhjelp m.m. under aktuelle lenker. Dette kan du skrive ut og sende til:
NAV Fensfjorden
Fensfjordvegen 615 H0301
5986 HOSTELAND

Det er opna for publikum på Hosteland. NAV  er oppdatert med opningstid for NAV Fensfjorden. Det oppfordrast til mest mogleg bruk av digitale møte, men brukarane kan kontakte oss for timeavtale i kommunen dei bur i. 

Besøksadressa er: 
NAV Fensfjorden 
Fensfjordbygg - Fensfjordvegen 615, 3. etasje
5986 HOSTELAND 

 

Informasjon sosialhjelp NAV Fensfjorden 

Informasjon søknadsskjema sosialhjelp NAV Fensfjorden

Telefonnummeret er 413 97 364 og er open frå kl 09.00-14.30.

NAV har oppretta ei eiga nettside for nyttig informasjon i samband med koronaviruset(www.nav.no)

Her er informasjon på nav.no i samband med koronaviruset.

 

Aktuelle lenker

Søknad om økonomisk sosialhjelp

Forside NAV

Navs skjemaveileder

Husbanken bustønad

Heimesida til husbanken

NAV sjekk di sak


Sist oppdatert: 16.01.2023
Publisert: 14.05.2018