Næringsfond

Kontaktinformasjon:

Ove Sæbø

Tlf. 56 59 90 04 / 922 25 562

E-post  ove.sebo@modalen.kommune.no

 

Strategisk næringsplan

Osterfjord Næringssamarbeid 

Lokalt næringsfond

På grunnlag av årleg tildelte konsesjonsavgifter frå kraftproduksjonen har Modalen etablert eit kommunalt næringsfond.

Desse midlane vert forvalta og brukt i samsvar med gjeldande vedtekter og retningslinjer.Det kan gjevast tilskot og/eller lån til prosjekt innan lokalt næringsliv og til kommunale fellestiltak. Det er vedteke særskilte stønadsordningar retta mot landbruket.

Næringsfondsvedtekter - vedteke i KS 21.09.17.pdf

Næringsfondet - søknad om tilskot 

Strategisk næringsplan 2017 - 2021

Osterfjord Næringssamarbeid administrer Regionalt næringsfond for Osterfjord som får tildelt statlege midlar via Hordaland fylkeskommune. Næringsfondet har eit eige styre. Nærmare opplysningar finn du under næringsfond.

 

Etableringsfond for Bergensregionen

 

Tilskotet skal bidra til gjennomføring av tiltak i tidleg oppstartfase, og gi gründaren kompetanse om marknad og økonomi.

 

Bergensregionen omfattar kommunane Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Fusa, Gulen, Masfjorden, Lindås, Meland, Modalen, Os, Osterøy, Radøy, Samnanger, Sund, Vaksdal, Voss og Øygarden.

 

Slik søkjer du

 

På heimesida til Hordaland fylkeskommune kan du lese meir om fondet og korleis du går fram for å søkje.

 

Alle søknadar blir handsama fortløpande. Det er ingen søknadsfrist.

 

Kven kan søkje?

 

Målgruppa er etablerarar og ny næringsverksemd som fell utanfor Innovasjon Noreg si ordning med «etablerartilskot til gründerbedrifter med vekstambisjonar og ein forretningsidé som representerer noko vesentleg nytt i marknaden».

 Andre støtteordningar

 

Det finst fleire støtteordningar for deg som startar eller utviklar ei bedrift. Her er ei samling av fleire.

Altinn.no har ei oversikt over ulike støtteordningar – anten du er i oppstartfasen eller ønskjer å utvikle ein etablert bedrift.

Hordaland fylkeskommune har ei rekkje tilskotsordningar. LivOGLyst-programmet og Regionalt utviklingsprogram (RUP) er to av programma du kan søke om midlar frå. Førstnemnde støttar tiltak for bulyst og entrepenørskap. RUP gir medfinansiering til ulike utviklingsprosjekt, ikkje til drift/etablering.

Innovasjon Norge tilbyr lån, tilskot og garantiar. Lista over dei ulike programma er lang. Driv bedrifta di med forsking og utvikling? Då er SkatteFUNN-ordninga det rette for deg. Her kan du få inntil 20 prosent fråtrekk på skatten.

Regionalt næringsfond støttar nye, regionale utviklingstiltak. Næringsfondet prioriterer tiltak som gjev nytte for fleire enn ein kommune. Det er mulig å søke om midlar til infrastrukturtiltak, tilrettelegging for næringsutvikling og bedriftsstøtte.


Sist oppdatert: 10.08.2021
Publisert: 18.06.2018