Næringsfond

Kontaktinformasjon:

Tonje Husum Aarland

Ass.rådmann

tonje.husum.aarland@modalen.kommune.no

92858413

56599004

 

Strategisk næringsplan

Osterfjord Næringssamarbeid 

 

Lokalt næringsfond

På grunnlag av årleg tildelte konsesjonsavgifter frå kraftproduksjonen har Modalen etablert eit kommunalt næringsfond.

Desse midlane vert forvalta og brukt i samsvar med gjeldande vedtekter og retningslinjer.Det kan gjevast tilskot og/eller lån til prosjekt innan lokalt næringsliv og til kommunale fellestiltak. Det er vedteke særskilte stønadsordningar retta mot landbruket.

Næringsfondsvedtekter - vedteke i KS 21.09.17.pdf

Næringsfondet - søknad om tilskot 

Strategisk næringsplan 2017 - 2021

Osterfjord Næringssamarbeid administrer Regionalt næringsfond for Osterfjord som får tildelt statlege midlar via Hordaland fylkeskommune. Næringsfondet har eit eige styre. Nærmare opplysningar finn du under næringsfond.

 

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge tilbyr lån, tilskot og garantiar. Lista over dei ulike programma er lang. Driv bedrifta di med forsking og utvikling? Då er SkatteFUNN-ordninga det rette for deg. Her kan du få inntil 20 prosent fråtrekk på skatten.

Regionalt næringsfond

Regionalt næringsfond støttar nye, regionale utviklingstiltak. Næringsfondet prioriterer tiltak som gjev nytte for fleire enn ein kommune. Det er mulig å søke om midlar til infrastrukturtiltak, tilrettelegging for næringsutvikling og bedriftsstøtte.


Sist oppdatert: 28.06.2023
Publisert: 18.06.2018