Bryggjeslottet

Kontaktinformasjon

Leiar for kundetorget, kultur, bibliotek og Bryggjeslottet

Anneli Vatle Lilletvedt

e-post anneli.vatle.lilletvedt@modalen.kommune.no

Tlf: 56 59 90 20  Mobil: 916 80 323

For meir informasjon om Bryggjeslottet tlf. 56 59 90 00 eller e-post

 

Konsulent for kultur og Bryggjeslottet:
Sissel Hindenes
e-post: sissel.hindenes@modalen.kommune.no

Tlf: 56599021 Mobil: 409 10 076

 

Bryggjeslottet stengt for all aktivitet inntil vidare

Teknisk etat har motteke foreløpig vurdering av skredhendinga bak Bryggjeslottet, bestillt av NVE på forespurnad frå kommunen. Vurderinga er utført utfrå tilsendt dronemateriale frå Nese media A/S.
NVE har etter motteke melding om raset hatt løpande dialog med Teknisk sjef i Modalen kommune, Vest politidistrikt og NGI, som utøvande geologar.
Den foreløpige vurderinga viser at det inntil utfallsområdet i fjellsida er observert meir laust og oppsprukket berg, som kan rase ut og som må undersøkjast nærare.

NVE har kome med følgjande tilrådingar i det vidare arbeidet:
1. Fjellsida bør synfares av skredkundig med representant frå fjellsikringsfirma for å avklare behov for rensk av laust berg.
2. Synfaringa kan i tillegg avklare om det er behov for sikring av laust berg.
3. Evakuering av bygget bør oppretthaldast inntil nødvendige tiltak er utført.
4. Kortvarig naudsynt driftsmessig opphald i bygget, inntil 1 times varighet og med få personar, vert ansett å vere innafor akseptabel risiko.
Kommuen ved teknisk etat vil snarast følgje opp saka vidare med aktuelle instansar og firma, utifrå tilrådingane frå NVE.

 

Bruk av Bryggjeslottet:
• Bryggjeslottet vert ope frå 16 april:
o Bassenget: Ope som normalt, både for brikkebrukarar og offentleg bading. Alle må følgje gjeldane smittevernrutiner
o Treningsrom: Ope som normalt. Alle må følgje gjeldane smittevernrutiner

Bowling, basseng og treningsrolørdag m er ope frå kl.12.30-17.00 kvar lørdag og søndag. Du kan bestille bowling-spel ved å ringe resepsjonen i Bryggjeslottet i opningstida 12.30-17.00, tlf 56599052. 

Utanom dei vanlige opningstidene til Bryggjeslottet, er det også er opent 24. mai, 2. pinsedag frå kl. 12.30-17.00.

 

Alle må registrere seg i resepsjonen, både brikkebrukarar og andre gjestar, og kor mange besøkande de er på brikka. (Husk maks 6 familiemedlemmar pr.brikke)
De er berre mogleg å vere ein time i bassenget når det er andre gjester som ventar på tur.

Me oppfordrar alle til ikkje å nyte mat og drikke i foajeeen, då dette medfører mykje vask for vaktane.

NB!

Kommunen føl dei nasjonale smittevern tiltaka.
Me oppmodar alle til å følgja smittevernreglane frå helsedirektoratet.

 

Aktiviteter i Bryggjeslottet vår 2021

 Prisar for Bryggjeslottet 2021

 

Bowling - Basseng - Treningsrom 

Bowling, basseng og treningsrom er ope frå kl.12.30-17.00 kvar lørdag og søndag. Du kan bestille bowling-spel ved å ringe resepsjonen i Bryggjeslottet i opningstida 12.30-17.00, tlf 56599052. 

 

Opningstider for brikkebrukarar - Basseng og treningsrom 

Måndag 07-09, 15-19, 21-22

Tysdag 07-09 og 15-22

Onsdag 07-09 og 15-22

Torsdag 07-09 og 15-22

Fredag 07-08 og 15-22

Laurdag 07-22

Sundag 07-22

Kjære brikkebrukarar av Bryggjeslottet
Korteigaren skal til einkvar tid fylgje dei reglane som gjelder for bruk av kortet i Bryggjeslottet, m.a om 18 års aldersgrense. Modalen kommune ber dykk følgje med på smittevernreglane som gjeld, slik at Modalen fortsetter å vere ein smittefri kommune.

OBS!

Etter fleire oppmodingar, påminningar og plakatar i treningsrommet, blir det fortsatt ikkje rydda etter bruk. Pga. pandemien me fortsatt er i, er det svært viktig på grunn av smittevern hensyn, at kvar enkelt heng opp vekter/utstyr og vaskar dei etter bruk. Dersom dette ikkje endrar seg, må kommunen vurdere å stenge treningsrommet. 

Vindauge i sømjehallen skal ikkje opnas for bruk av inn og utgang, dette kan medføre bakterier og rusk som legg seg i renseanlegget, og kan i verste fall føre til at bassenget må stengast.Ved brudd på avtalen blir brikka stengt.

 

Bygdekino

 Bygdekino

 

 


Sist oppdatert: 31.05.2021
Publisert: 20.04.2018