HeimPolitikk og høyringarHøyringar og kunngjeringar

Høyringar og kunngjeringar

Kommunedelplan for vassforsyning, avlaup og vassmiljø 2022-2032, 


Modalen kommune har rullert kommunedelplan for vassforsyning, avlaup og vassmiljø. I samsvar med plan- og bygningslova § 5-2 vert planutkastet sendt på høyring og lagt ut på offentleg ettersyn.
Høyringsfrist er 21. januar 2022.
Eventuelle merknader til kommunedelplanen kan sendast til:
Modalen kommune
Postboks 44
5732 Modalen

Eventuelt på e-post til: postmottak

 

2021-11-15 Planutkast_KDP_VA E02.pdf2021-11-15

Planutkast_KDP_VA E02 VEDLEGG 1.pdf

 

Høyring – Ny forskrift for slamtømming


Kommunestyret i Modalen vedtok i sak 024/2021 å legga framlegg til ny forskrift for slamtømming ut på høyring

 

Høyringsuttalelsar skal sendast skriftleg og fortrinnsvis elektronisk til Modalen kommune:
postmottak@modalen.kommune.no, eller pr ordinær post til Modalen kommune, postboks 44, 5732 Modalen.

 


Høyringsfrist: 23.11.21

Forslag til ny forskrift kan de lese her

 


Sist oppdatert: 08.12.2021
Publisert: 16.03.2020