HeimPolitikk og høyringarHøyringar og kunngjeringar

Høyringar og kunngjeringar

Planprogram for Interkommunal plan for sjøområda i Nordhordland – offentleg ettersyn - innspel til arealbruk for sjøområda

Til varsel om oppstart er det utarbeidd framlegg til planprogram, som grunnlag for det vidare planarbeidet. I løpet av denne perioden for høyring og offentleg ettersyn er det opna for å gje:

-          Innspel til sjølve planprogrammet – kva tema og spørsmål det skal arbeidast med og korleis planprosessen kan gjennomførast

-          Innspel til arealbruk og utnytting for sjøområda i heile planområdet (alle dei 8 kommunane som deltek)

 Kommunane Alver, Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Vaksdal har i fellesskap starta prosessen med å utarbeide ein interkommunal plan for sjøareala i kommunane.

Planen skal vere ein arealplan for sjøareala, der heilskapen blir ivaretatt over kommunegrensene. Gjennom planarbeidet skal det utviklast langsiktige rammer for berekraftig arealbruk, forvaltning og verdiskaping i sjøområda. Planen skal munne ut i ein juridisk bindande plan på kommuneplannivå.

Det er mange interesser knytt til kystsona og sjøareala. Aukande konkurranse og interessekonfliktar kan gjere sjøareala utfordrande å forvalte. Kommunen har mynde over arealbruken i sjøområda etter pbl og hamne- og farvannslova, og ansvar for å skape føreseielege rammer. Til dette trenger kommunane eit godt styringsverktøy.

 På heimesida til prosjektet (www.regionnordhordland.no) finn ein meir informasjon om prosjektet og høyringa.

 Har du spørsmål eller ønskje om nærare avklaring knytta til planarbeidet kan du ta kontakt med:

-          Hans Kristian Dolmen – hans.kristian.dolmen@alver.kommune.no

-          Bent Gunnar Næss - bgn@nordhordland.net

Høyringsbrev Planprogram.pdf

Vedegg 1 IKP Sjøareal NH Planprogram - høyring 26.02.2021.pdf

Vedlegg 2 Skjema for innspel til planprogram.pdf

Vedlegg 3 IKPLsjø planutval sak 03 21.pdf

Vedlegg 4 Høyringsliste.pdf

 


Sist oppdatert: 10.03.2021
Publisert: 16.03.2020