Merknad

Alle innbyggjarar, næringsaktørar, frivillige lag og organisasjonar og offentlege mynde kan sende inn  merknad til planforslaget. Det kan gjelde forslaget til arealplan og føresegnene til arealplanen.  

Merknadsfrist er sett til 10.mai 2023