HjemPolitikk og høyringarStyre, råd og utval

Styre, råd og utval

Kontaktinformasjon

Kommunestyret vedtok medlemmer og varamedlemmer til styre, råd og utval for 2023-2027 desember 2023.

Klikk her for å sjå valde til styre, råd og utval for 2023-2027 

 

Administrasjonsutvalet

Administrasjonsutvalet 2023 - 2027
Ordførar Linda Neset, leiar 1.vara Ole Kristian Øvre Helland
Vararordførar Sigrunn Almelid Birkeland, nestleiar 2. vara Ann Jorunn Farestveit
Kristin Nåmdal  3. vara Anne Britt Almelid
Kari Øvretveit, tillitsvald  Marit Kristin Nese, pers.vara
Kristin Meiling, tillitsvald  

 
Heimel:

Kommuneloven §25. Partssammensatte utvalg - administrasjonsutvalg.

1. Det skal i alle kommuner og fylkeskommuner opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg - administrasjonsutvalg - for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen eller fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalg etter første punktum kan erstattes med andre ordninger dersom dette får tilslutning fra minst tre fjerdedeler av de ansatte.

2. Administrasjonsutvalget sammensettes av representanter for kommunen eller fylkeskommunen og de ansatte. De ansattes representanter velges av og blant de ansatte for to år av gangen. Flertallet i utvalget skal bestå av representanter for kommunen eller fylkeskommunen. Kommunestyret og fylkestinget velger selv kommunens eller fylkeskommunens representanter og utvalgets leder og nestleder blant disse.

3. For de ansattes representanter gjelder de vanlige valgbarhetsregler, bortsett fra bostedskravet.

4. For øvrig gjelder de samme bestemmelser som for andre faste utvalg.

Hovudavtala Del B § 4 Partssammensatt utvalg

Det er slike føringar, for valet:

Ingen av arbeidsgjevarrepr. / vara, skal vera kommunalt tilsett.

Arbeidsgjevarrepr. bør rekruttert frå formannskapet. Vararepr. bør vera medl. avformannskapet eller vara i formannskapet.

Arbeidstakarorganisasjonane vel to arbeidstakarrepresentantar, med personlege vara.

 

Arbeidsmiljøutvalet

Arbeidsmiljøutvalet 2023 -2027
Medlemmer i arbeidsmiljøutvalet 2019-2023
Jo Tømmerbakke  rådmann                                             
Tonje Husum Aarland   ass.rådmann
   
Jannike Surland Våge  hovedvernombod
Kristin Meiling   medlem
Kari Øvretveit  medlem
   

Heimel:

Arbeidsmiljøloven §7-1. Plikt til å opprette arbeidsmiljøutvalg

(1) I virksomhet hvor det jevnlig sysselsettes minst 50 arbeidstakere, skal det vere arbeidsmiljøutvalg, der arbeidsgiveren, arbeidstakerne og bedriftshelsetjenesten er representert. Arbeidsmiljøutvalg skal opprettes også i virksomhet med mellom 20 og 50 arbeidstakere, når en av partene ved virksomheten krever det. Der arbeidsforholdene tilsier det, kan Arbeidstilsynet bestemme at det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg i virksomhet med færre enn 50 arbeidstakere.

(2) Arbeidsmiljøutvalget kan opprette underutvalg.

(3) Det lokale arbeidstilsyn skal ha melding når arbeidsmiljøutvalg er opprettet. Hvilke personer som til enhver tid er medlemmer av utvalget skal kunngjøres ved oppslag på arbeidsplassen.

(4) Arbeidsgiveren og arbeidstakerne skal ha like mange representanter i utvalget. Lederen for utvalget velges vekselvis av arbeidsgiverens og arbeidstakernes representanter. Representantene for bedriftshelsetjenesten har ikke stemmerett i utvalget. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

(5) Departementet kan gi forskrift med nærmere regler om arbeidsmiljøutvalget, herunder om sammensetning, valg og funksjonstid. Departementet kan gi regler om at andre samarbeidsorgan i virksomheten, på nærmere vilkår, kan fungere som arbeidsmiljøutvalg.

 

Hovudavtala Del B § 6 Arbeidsmiljøutvalg

Merknader:

Utvalet er og likestillingsutval og attføringsutval.

Utvalet vel leiar for to år om gongen. 

Arbeidstakarorg. oppnemner tre medlemmar med personlege vara.

 

Kontrollutvalet

Kontrollutvalet 2023 - 2027
Medlemmer Varamedlem
 Kjetil Eikefet,  leiar 1. Asbjørn Ekse
 Aud Almenningen Steinsland

2. Britt Farestveit

Linda Tollefsen 3. Inga Jorunn Nåmdal
Karianne Neset Nygard  
Petter Arnesen  

Heimel:

Kommuneloven §23. Kontrollutvalget (lenke)

Møteplan kontrollutvalget

Kontaktinformasjon kontrollutvalssekretariatet 

Region Nordhordland IKS 
Kvassnesvegen 23 
5914 Isdalstø 

E-post: kontrollutval@regionnordhordland.no

Rådet for eldre og funksjonshemma

Råd for eldre og funksjonshemma 2023 - 2027
Råd for eldre og funksjonshemma 2019 - 2023
Medlemmar Personleg varamedlem
Inga Jorunn Nåmdal, leiar  Sigrun Dale 
Anne Britt Almelid, nestleiar Jon Nygard
Aslaug Farestveit Håkon Nåmdal

 

Heimel:

Lov om eldreråd

§1. (Skiping av kommunale eldreråd)

I kvar kommune skal det vere eit eldreråd som skal veljast av kommunestyret for valperioden.

Departementet kan gjere unnatak frå regelen i første leden når kommunen vil ha eldreråd for geografisk avgrensa område innan kommunen. I kommunar der oppgåvene som gjeld eldre er overført til kommunedelsutval, skal det vere eldreråd i alle kommunedelar. For slike eldreråd ivaretek kommunedelsutvala dei rettar og plikter som etter denne lov er lagt til kommunestyret. Eldreråd for geografisk avgrensa område skal ha same arbeidsområde som omhandla i §3. I slike høve skal det og veljast eit sentralt eldreråd.

§2. (Val og samansetjing av kommunale eldreråd)

Kommunestyret avgjer kor mange medlemmer eldrerådet skal ha. Reglane om høvetalsval i §36 og §37 i lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107 gjeld ikkje ved val av eldreråd.

Pensjonistforeiningar har rett til å koma med framlegg om medlemmer til eldrerådet. Fleirtalet av rådsmedlemmene skal vere alderspensjonistar i kommunen.

Rådet peikar sjølv ut leiar og nestleiar, som skal veljast ut mellom pensjonistane.

Merknad: Konstituerer seg sjølv.

 

Ungdomsrådet

Klikk her for å lese om ungdomsrådet

Næringsfondstyret

Formannskapet fungerer som næringsfondstyre.

Valutval

Formannskapet fungerer som valutval.


Sist oppdatert: 15.12.2023
Publisert: 31.05.2018