HeimPolitikk og høyringarStyre, råd og utval

Styre, råd og utval

Kontaktinformasjon

Ordførar, Kjetil Eikefet

Telefon 56 59 90 02 mobil 476 35 709

E-post: kjetil.eikefet@modalen.kommune.no

 

 Styre,råd og utval 2019 - 2023

 

Møteplan

 

Administrasjonsutvalet

Administrasjonsutvalet 2019 - 2023
Ordførar Kjetil Eikefet, leiar 1.vara Liv Anne Aanesen
Vararordførar Ann-Jorunn Farestveit, nestleiar 2. vara Ole Kristian Øvre Helland
Kristin Nåmdal  3. vara Roger Wilhelm Fure
Kari Øvretveit, tillitsvald  Marit Kristin Nese, pers.vara
Kristin Meiling, tillitsvald  

 
Heimel:

Kommuneloven §25. Partssammensatte utvalg - administrasjonsutvalg.

1. Det skal i alle kommuner og fylkeskommuner opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg - administrasjonsutvalg - for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen eller fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalg etter første punktum kan erstattes med andre ordninger dersom dette får tilslutning fra minst tre fjerdedeler av de ansatte.

2. Administrasjonsutvalget sammensettes av representanter for kommunen eller fylkeskommunen og de ansatte. De ansattes representanter velges av og blant de ansatte for to år av gangen. Flertallet i utvalget skal bestå av representanter for kommunen eller fylkeskommunen. Kommunestyret og fylkestinget velger selv kommunens eller fylkeskommunens representanter og utvalgets leder og nestleder blant disse.

3. For de ansattes representanter gjelder de vanlige valgbarhetsregler, bortsett fra bostedskravet.

4. For øvrig gjelder de samme bestemmelser som for andre faste utvalg.

Hovudavtala Del B § 4 Partssammensatt utvalg

Det er slike føringar, for valet:

Ingen av arbeidsgjevarrepr. / vara, skal vera kommunalt tilsett.

Arbeidsgjevarrepr. bør rekruttert frå formannskapet. Vararepr. bør vera medl. avformannskapet eller vara i formannskapet.

Arbeidstakarorganisasjonane vel to arbeidstakarrepresentantar, med personlege vara.

 

Arbeidsmiljøutvalet

Arbeidsmiljøutvalet 2019 -2023
Medlemmer i arbeidsmiljøutvalet 2019-2023
Jo Tømmerbakke  rådmann                                             
Ove Sæbø   ass.rådmann
Anneli V. lilletvedt  leiar kundetorg, kultur og Bryggjeslottet
Tom Kristian Imsland,leiar   hovedvernombod
Kristin Meiling   medlem
Kari Øvretveit  medlem
   

Heimel:

Arbeidsmiljøloven §7-1. Plikt til å opprette arbeidsmiljøutvalg

(1) I virksomhet hvor det jevnlig sysselsettes minst 50 arbeidstakere, skal det vere arbeidsmiljøutvalg, der arbeidsgiveren, arbeidstakerne og bedriftshelsetjenesten er representert. Arbeidsmiljøutvalg skal opprettes også i virksomhet med mellom 20 og 50 arbeidstakere, når en av partene ved virksomheten krever det. Der arbeidsforholdene tilsier det, kan Arbeidstilsynet bestemme at det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg i virksomhet med færre enn 50 arbeidstakere.

(2) Arbeidsmiljøutvalget kan opprette underutvalg.

(3) Det lokale arbeidstilsyn skal ha melding når arbeidsmiljøutvalg er opprettet. Hvilke personer som til enhver tid er medlemmer av utvalget skal kunngjøres ved oppslag på arbeidsplassen.

(4) Arbeidsgiveren og arbeidstakerne skal ha like mange representanter i utvalget. Lederen for utvalget velges vekselvis av arbeidsgiverens og arbeidstakernes representanter. Representantene for bedriftshelsetjenesten har ikke stemmerett i utvalget. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

(5) Departementet kan gi forskrift med nærmere regler om arbeidsmiljøutvalget, herunder om sammensetning, valg og funksjonstid. Departementet kan gi regler om at andre samarbeidsorgan i virksomheten, på nærmere vilkår, kan fungere som arbeidsmiljøutvalg.

 

Hovudavtala Del B § 6 Arbeidsmiljøutvalg

Merknader:

Utvalet er og likestillingsutval og attføringsutval.

Utvalet vel leiar for to år om gongen. 

Arbeidstakarorg. oppnemner tre medlemmar med personlege vara.

 

Kontrollutvalet

Kontrollutvalet 2019 - 2023
 Tom Kristian Thorsen,     leiar vara Linda Tollefsen Ås  
 Ove Eidsnes n.leiar vara Aud A. Steinsland  
 Sigrun A. Birkeland  vara Jan Arild      Steinsland   
 Bjørn Helge Venås    
 Hallgeir Neset    

Heimel:

Kommuneloven §77. Kontrollutvalget
1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. [Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer.] Utvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret og fylkestinget når utvalgets saker behandles.

2. Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd og ansatte i kommunen eller fylkeskommunen.

3. Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer.

4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).

5. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.

6. Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget. Før en sak rapporteres til kommunestyret eller fylkestinget skal den ha vært forelagt administrasjonssjefen til uttalelse.

7. Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene.

8. Kontrollutvalgets møter holdes for lukkede dører dersom ikke utvalget selv har bestemt noe annet. Dersom møtet holdes for åpne dører, skal dørene likevel lukkes dersom utvalget skal behandle opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt. §31 nr. 3 siste punktum gjelder tilsvarende.

9. Kommunens og fylkeskommunens revisor har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter.

10. Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget.

11. Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om kontrollutvalgets oppgaver og saksbehandling mv.

Valnemda

Valnemda 2019 - 2023
Solrenningslista Vararep Samlingslista Vararep
Ann-Jorunn Farestveit varaord. 1. Robert  Helland Kjetil Eikefet ordførar 1. Anne Britt Almelid
Håvard Engseth 2. Linda Neset Kristin Nåmdal 2. Marit Kristin N. Nese
    Liv Anne Aanesen  

 Næringsfondsstyret 

Næringsfondsstyret 2019 - 2023

Solrenningslista Vararep Samlingslista Vararep
Ann-Jorunn Farestveit, varaordf. 1. Robert Helland Kjetil Eikefet, ordførar 1. Anne Britt Almelid
Håvard Engseth 2.Linda Neset Kristin Nåmdal 2. Marit Kristin N.Nese
     Liv Anne Aanesen  

Rådet for eldre og funksjonshemma

Råd for eldre og funksjonshemma 2019 - 2023
Råd for eldre og funksjonshemma 2019 - 2023
Medlemmar Varamedlem
Linda Helen Lundekvam Aslaug Farestveit, personleg vara 
Anne Britt Almelid, n.leiar Jostein Farestveit 
Inga Jorunn Nåmdal, leiar  Sigrun Dale 

 

Heimel:

Lov om eldreråd

§1. (Skiping av kommunale eldreråd)

I kvar kommune skal det vere eit eldreråd som skal veljast av kommunestyret for valperioden.

Departementet kan gjere unnatak frå regelen i første leden når kommunen vil ha eldreråd for geografisk avgrensa område innan kommunen. I kommunar der oppgåvene som gjeld eldre er overført til kommunedelsutval, skal det vere eldreråd i alle kommunedelar. For slike eldreråd ivaretek kommunedelsutvala dei rettar og plikter som etter denne lov er lagt til kommunestyret. Eldreråd for geografisk avgrensa område skal ha same arbeidsområde som omhandla i §3. I slike høve skal det og veljast eit sentralt eldreråd.

§2. (Val og samansetjing av kommunale eldreråd)

Kommunestyret avgjer kor mange medlemmer eldrerådet skal ha. Reglane om høvetalsval i §36 og §37 i lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107 gjeld ikkje ved val av eldreråd.

Pensjonistforeiningar har rett til å koma med framlegg om medlemmer til eldrerådet. Fleirtalet av rådsmedlemmene skal vere alderspensjonistar i kommunen.

Rådet peikar sjølv ut leiar og nestleiar, som skal veljast ut mellom pensjonistane.

Merknad: Konstituerer seg sjølv.

 

 


Sist oppdatert: 14.12.2020
Publisert: 31.05.2018