Tilskot til brøyting

Kommunestyret har vedteke ei ordning som medfører at eldre og funksjonshemma sjølve lyt ordna med privat brøyteavtale, men for dei med låg inntekt gjev kommunen eit tilskot til brøyting.

KS - vedtak: sak 065/2016
Eldre og funksjonshemma kan søkje Modalen kommune om brøytetilskot til privat bustad.
Tilskotet er behovsprøvd, og vert gjeve til: - Husstandar med eit medlem og brutto inntekt under 3 G - Husstandar med meir enn eit medlem og brutto inntekt under 4 G
Storleiken på tilskotet:

0-100 meter veg = Inntil kr. 2.000,- pr. vinter

Over 100 meter veg = Inntil kr. 3.000,- pr. vinter

Dersom fleire husstandar deler på vegen vert tilskotet gjeve forholdsmessig.


Oversikt over kven som tek private brøyteoppdrag: 

         

               

Endre Mo        mobil 40 06 16 83
Ole Anders Heimdal

      mobil 90 70 46 48

Oddbjørn Trohaug

      mobil 99 02 84 80


Sist oppdatert: 19.09.2022
Publisert: 30.10.2018