Tilskot til brøyting

Kommunestyret har vedteke ei ordning som medfører at eldre og funksjonshemma med låg inntekt kan søkje kommunen om eit tilskot til brøyting.

KS - vedtak: sak 065/2016
Eldre og funksjonshemma kan søkje Modalen kommune om brøytetilskot til privat bustad.
Tilskotet er behovsprøvd, og vert gjeve til: - Husstandar med eit medlem og brutto inntekt under 3 G - Husstandar med meir enn eit medlem og brutto inntekt under 4 G
Storleiken på tilskotet:

0-100 meter veg = Inntil kr. 2.000,- pr. vinter

Over 100 meter veg = Inntil kr. 3.000,- pr. vinter

Dersom fleire husstandar deler på vegen vert tilskotet gjeve forholdsmessig.


Oversikt over kven som tek private brøyteoppdrag: 

         

               

Endre Mo       mobil 40 06 16 83
Ole Anders Heimdal

      mobil 90 70 46 48

Oddbjørn Trohaug

      mobil 99 02 84 80


Sist oppdatert: 31.03.2023
Publisert: 30.10.2018