Gravferd

Kven har ansvaret for ei gravferd?


Det er dei næraste etterlatne til den avdøde, som har ansvaret for gravferda.
Trykk her for å gå til paragraf i 9 gravferdslova, der det står kven som bli rekna som dei næraste etterlatne.


Frå fylte 18 år kan ein ved ein skriftleg erklæring fastsetje kven som skal ha rett til å stå for gravferda. Er det usemje om kven som skal sørgje for gravferda, er det kommunen som tar avgjerda. Dersom ingen andre gjer det, vil kommunen der den avdøde budde sørgje for gravferda.


Det er høve til å sørgje for alt sjølv i samband med ei gravferd. Likevel vel dei fleste å bruke eit gravferdsbyrå. Den som har ansvaret for gravferda, avgjer kva gravferdsbyrå han eller ho ønskjer å bruke.


Gravlegging skal skje med omsyn til den religionen eller det livssynet som den avdøde hadde. Kremasjon kan skje med mindre ein veit at det var i strid med den avdøde sitt ønske. Gravlegginga skal skje seinast ti yrkesdagar etter dødsfallet dersom den avdøde ikkje er kremert. Kyrkjeleg fellesråd kan forlenge fristane dersom det er særskilde grunnar til det.


Gravferdsstønad

Du kan søke om gravferdsstønad ved behov.
Trykk her for å lese meir om gravferdsstøtte på heimesida til NAV.
Kva kostar det?
Eit gravferdsbyrå skal utan å bli beden om det tilby prisliste dersom du spør om gravferdstenester. Ved tinging skal du utan å måtte be om det få eit skriftleg pristilbod. Du skal få rimeleg tid til å setje deg inn i pristilbodet før det blir gjort avtale.


Kva seier lova?

Forskrift om prisopplysning for varer og tjenester § 15 Prisopplysninger for gravferdstjenester

Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) kap. 2 - Gravferd, kremasjon og gravlegging
Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 9 - Nærmeste etterlatte
Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 13 - Endring av fristen
Lov om folketrygd (folketrygdloven) kap. 7 Stønad ved gravferd
Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 10 - Erklæring om kremasjon


Sist oppdatert: 20.05.2020
Publisert: 17.09.2018