Plansaker

Kommuneplan for Modalen 2015 - 2026

 

Arealplan og kommuneplanen 2015 - 2026 for Modalen kommune vart vedteken av kommunestyret i sak 033/2015

Oversikt over planane våre

Teknisk etat

Kommuneplan

Planomtale 2015 - 2026

Føresegner 2015 - 2026

Plankart kommuneplan 2015 - 2026

Kommuneplan for vassforsyning, avlaup og vassmiljø 2022-2032

Kommuneplan for massetak på Helland

Landbruksplan

Driftsplan for hjort og vilt 

Kommunedelplan for anlegg, og område for idrett og friluftsliv 

Kommunedelplan for fritidsbustad

Småkraftplan

Plan for miljø, klima og energi

Felles avfallsplan for småbåthamner i Modalen kommune

www.nordhordlandskart.no

Helse

Smittevernplan

Rusmiddelplan

Leve heile livet

Helse- og omsorgsplan, ny plan.

Plan for arbeid mot vald i nære relasjoner, ny plan. 

Pleie og omsorg

Helse- og omsorgsplan, ny plan. 

Kundetorg og Kultur

Arkivplan

Hovedplan for tenester, informasjon og kommunikasjonsstrategi, ny plan. 

Kulturminnevernplan 

Kulturplan 

Rådmann

Personal/HR-plan

Budsjett og økonomiplan

Strategisk næringsplan 

Delegeringsreglement

Eigarskapsmelding, under arbeid. 

Finansstrategi og reglement 

Kommunal planstrategi - 2021-2023

 

Barnehage

Årsplan

Felles oppvekstplan med skule

Skule og opplæring

Skule/verksemdplan, reviderast årleg.

Felles oppvekstplan med barnehage


Sist oppdatert: 23.03.2023
Publisert: 15.05.2018