Plansaker

Kommuneplan for Modalen 2015 - 2026

Kommunestyremøte utsette den 18. juni handsaminga av framlegget til ny kommuneplan og arealplan. Kommunestyret ønskte ikkje å omdisponera dyrka jord til utbyggingsføremål på Mo slik framlegget la opp til.

Kommunestyret vil derfor ha utgreidd kostnader for opparbeiding av eit alternativ bustadareal i «Trohaugen».
 
Arealplan og kommuneplanen 2015 - 2026 for Modalen kommune vart vedteken av kommunestyret i sak 033/2015

Oversikt over planane våre

Teknisk etat

Kommuneplan

Planomtale 2015 - 2026

Føresegner 2015 - 2026

Plankart kommuneplan 2015 - 2026

Kommuneplan for massetak på Helland

Hovedplan for avløp og vassforsyning, skal reviderast.

Landbruksplan

Driftsplan for hjort og vilt 

Kommunedelplan for anlegg, og område for idrett og friluftsliv 

Kommunedelplan for fritidsbustad

Småkraftplan

Plan for miljø, klima og energi

Felles avfallsplan for småbåthamner i Modalen kommune

www.nordhordlandskart.no

Helse

Smittevernplan

Rusmiddelplan

Helse- og omsorgsplan, ny plan.

Plan for arbeid mot vald i nære relasjoner, ny plan. 

Pleie og omsorg

Helse- og omsorgsplan, ny plan. 

Kundetorg og Kultur

Arkivplan, under arbeid. 

Hovedplan for tenester, informasjon og kommunikasjonsstrategi, ny plan. 

Kulturminnevernplan 

Kulturplan 

Rådmann

Personal/HR-plan, ny plan.

Budsjett og økonomiplan, rullering.

Strategisk næringsplan 

Delegeringsreglement, under arbeid.

Eigarskapsmelding, under arbeid. 

Finansstrategi og reglement 

Kommunal planstrategi - 2021-2023

 

Barnehage

Årsplan

Felles oppvekstplan med skule

Skule og opplæring

Skule/verksemdplan, reviderast årleg.

Felles oppvekstplan med barnehage


Sist oppdatert: 29.03.2021
Publisert: 15.05.2018