HeimLandbruk og næringNæringNæringsbygg/-areal i Modalen

Næringsbygg/-areal i Modalen

Kommunalt næringsfond – utlysing av ekstramidlar i samband med koronautbrot


I samband med krisepakke fase 3 frå Kommunal og moderniseringsdepartementet har Modalen kommune har motteke kr. 357 243,- frå Vestland fylkeskommune som er øyremerkt kommunale næringsfond. Modalen kommune legg følgjande til grunn for tildeling av midlar:

Målgruppe:
Bedrifter, etablerarar og næringsaktørar. Næringsaktør blir definert som ein aktør som legg til rette for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

I vurderinga av søknadane skal det leggjast særleg vekt på:
• Tiltak som fremjar auka aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringar, behov og potensial.
• Tiltak som motverkar negative verknadar av covid-19-utbrotet.
• Tiltak som kjem raskt i gang.
Kommunane kan unntaksvis tildele midlar til eigne tiltak som oppfyller føremålet.
Samla tilskot skal som hovudregel ikkje overstige 50 % av kapitalbehovet i prosjektet, og det skal aldri overstige 75 %.

Søknadar må sendast gjennom www.regionalforvaltning.no 
Frist for søknad er 31.12.2020. 
Mottakarar av stønad må på førespurnad frå Modalen kommune dokumentere at midlane er nytta i tråd med dei vilkår som vert gjevne i tilsegnsbrev.

Dersom du har spørsmål vedr. ordninga eller i samband med søknaden din, ta gjerne kontakt med ass. rådmann Ove Sæbø på e-post: ove.sebo@modalen.kommune.no eller på tlf. 92 22 55 62.

 

Kontorlokal

Modalen næringsbygg AS forvaltar kontorareal for utleige sentralt på Mo. Ta kontakt med styreleiar i selskapet dersom du ynskjer nærare informasjon om kva som evt. er tilgjengeleg, eller om du har andre behov for di verksemd som du vil drøfte.

 

Kontaktinfo:

Modalen Næringsbygg AS

v/ styreleiar Harald Kjennsli

Tlf. 94502681

Epost: modalen.naeringsbygg@gmail.com

 

Modalen kommune har moglegheit til å tilby avgrensa med kontorplass sentralt på Mo.

Kontaktinfo:

Ove Sæbø, ass. rådmann

Tlf. 56599004 / 92225562

E-post: ove.sebo@modalen.kommune.no

 

 

Kontorlokaler, enklare tenesteyting.

SeaCamp AS er eigar av «Mosand-huset» på Mo, like ved skulen. Bygget er under tilrettelegging med føremål å kunne tilby fasiilitetar for kontor/tenesteyting m.m.

Kontaktinfo:

SeaCamp AS

v/ Petter B. Arnesen

Tlf. 93692239

Epost: petter@seacamp.no

 

Andre tilbydarar?

 

Tomteareal (produksjonslokal, industri m.m.).

I kommuneplanen (2015 – 2026) er det i arealdelen vist til følgjande område avsett til næring:

 

  1. Vest for Mo sentrum v/ Kvernhusfossen er det ein område som det i dag vert drive betongindustri og byggevareverksemd på. Evt. utvikling av dette området vil innebere at det må gjerast risikovurdering vedr. ras, og evt. rassikring. Grunneigar er Modalen kommune.
  2. Midt på kartutsnittet over – rett sør for Mo skule – finn ein eit næringsområde i nærleiken til «Mosandhuset». Grunneigar er Knut Mo.
  3. Området i kartutsnittet aust for Mo er i dag nytta som område for tekniske tenester. Her finn det område for kontordrift, men ein må pårekne noko oppgradering. Lokala er i 2. etg. Slik stoda er p.d.d. er det ikkje rom for ytterlegare aktivitet utover det som allereie er planlagt. Grunneigar er Modalen kommune.
  4. I tillegg ligg det 2 område på Øvre helland som er avsett til næringsføremål. Det eine er det i dag UniMicro som driv verksemd. Det andre området er tomta kor Modalen kraftlag er lokalisert.

 

Anna areal

Dersom du har spørsmål til grunn/areal som kan vurderast å vere nyttig for deg og di verksemd, og som evt. må regulerast til anna føremål – ta kontakt med Modalen kommune v/ teknisk sjef for eit møte.


Sist oppdatert: 18.11.2020
Publisert: 15.11.2019