HeimLandbruk og næringNæringNæringsbygg/-areal i Modalen

Næringsbygg/-areal i Modalen

Kontorlokale og andre lokale

Modalen næringsbygg AS forvaltar kontorareal for utleige sentralt på Mo og på Øvre-Helland. På Mo er det kontorplassar over helsesenteret C-bygget, samt over butikkbygget B-bygget.

Frå 1.april 2024 er det ledige lokale i C-bygget. Her blir det ledig ca 50 kvm med garderobe. Hele B-bygget er p.t leigd ut.

På Øvre-Helland er det mogleg å leige UniMicro-bygget. Her er det primært kontorlokaler med 36 kontor +konferanserom ca 700 kvm. Bygget er på 1000 kvm og det er fleire alternative løysingar som det er mogleg å tilpasse. Pr. desember er det etablert ein bedrift som driv med produksjon av kjøt og servering i den gamle delen av bygget.

Klikk her for å få ein interaktiv presentasjon av bygget

Ta gjerne kontakt med:

Modalen Næringsbygg AS
v/ styreleiar Harald Kjensli
Tlf. 94502681
Epost: modalen.naeringsbygg@gmail.com

 

Modalen kommune har i tillegg moglegheit til å tilby avgrensa med kontorplass sentralt på Mo.

Ta kontakt med ass. rådmann: Tonje H. Aarland
Tlf: 56 59 90 04 / 92858413
E-post: Tonje.husum.aarland@modalen.kommune.no

 

Tomteareal (produksjonslokal, industri m.m.).

I kommuneplanen (2015 – 2026) er det i arealdelen vist til følgjande område avsett til næring:

 

  1. Vest for Mo sentrum v/ Kvernhusfossen er det ein område som det i dag vert drive betongindustri og byggevareverksemd på. Evt. utvikling av dette området vil innebere at det må gjerast risikovurdering vedr. ras, og evt. rassikring. Grunneigar er Modalen kommune.
  2. Midt på kartutsnittet over – rett sør for Mo skule – finn ein eit næringsområde i nærleiken til «Mosandhuset». Grunneigar er Knut Mo.
  3. Området i kartutsnittet aust for Mo er i dag nytta som område for tekniske tenester. Her finn det område for kontordrift, men ein må pårekne noko oppgradering. Lokala er i 2. etg. Slik stoda er p.d.d. er det ikkje rom for ytterlegare aktivitet utover det som allereie er planlagt. Grunneigar er Modalen kommune.
  4. I tillegg ligg det 2 område på Øvre helland som er avsett til næringsføremål. Det eine er det i dag UniMicro som driv verksemd. Det andre området er tomta kor Modalen kraftlag er lokalisert.

 

Anna areal

Dersom du har spørsmål til grunn/areal som kan vurderast å vere nyttig for deg og di verksemd, og som evt. må regulerast til anna føremål – ta kontakt med Modalen kommune v/ teknisk sjef for eit møte.


Sist oppdatert: 26.01.2024
Publisert: 15.11.2019