HjemLandbruk og næringNæringNæringsbygg/-areal i Modalen

Næringsbygg/-areal i Modalen

Kontorlokal

Modalen næringsbygg AS forvaltar kontorareal for utleige sentralt på Mo. Ta kontakt med styreleiar i selskapet dersom du ynskjer nærare informasjon om kva som evt. er tilgjengeleg, eller om du har andre behov for di verksemd som du vil drøfte.

 

Kontaktinfo:

Modalen Næringsbygg AS

v/ styreleiar Harald Kjennsli

Tlf. 94502681

Epost: modalen.naeringsbygg@gmail.com

 

Modalen kommune har moglegheit til å tilby avgrensa med kontorplass sentralt på Mo.

Kontaktinfo:

Assisterande rådmann: Tonje H. Aarland

Tlf: 56 59 90 04 / 92858413
E-post: Tonje.husum.aarland@modalen.kommune.no

 

Tomteareal (produksjonslokal, industri m.m.).

I kommuneplanen (2015 – 2026) er det i arealdelen vist til følgjande område avsett til næring:

 

  1. Vest for Mo sentrum v/ Kvernhusfossen er det ein område som det i dag vert drive betongindustri og byggevareverksemd på. Evt. utvikling av dette området vil innebere at det må gjerast risikovurdering vedr. ras, og evt. rassikring. Grunneigar er Modalen kommune.
  2. Midt på kartutsnittet over – rett sør for Mo skule – finn ein eit næringsområde i nærleiken til «Mosandhuset». Grunneigar er Knut Mo.
  3. Området i kartutsnittet aust for Mo er i dag nytta som område for tekniske tenester. Her finn det område for kontordrift, men ein må pårekne noko oppgradering. Lokala er i 2. etg. Slik stoda er p.d.d. er det ikkje rom for ytterlegare aktivitet utover det som allereie er planlagt. Grunneigar er Modalen kommune.
  4. I tillegg ligg det 2 område på Øvre helland som er avsett til næringsføremål. Det eine er det i dag UniMicro som driv verksemd. Det andre området er tomta kor Modalen kraftlag er lokalisert.

 

Anna areal

Dersom du har spørsmål til grunn/areal som kan vurderast å vere nyttig for deg og di verksemd, og som evt. må regulerast til anna føremål – ta kontakt med Modalen kommune v/ teknisk sjef for eit møte.


Sist oppdatert: 15.05.2023
Publisert: 15.11.2019