HeimSkule og utdanningElevane sine rettar

Elevane sine rettar

Delvis fritak for KRLE

Du kan få fritak frå dei delane av undervisninga i alle fag som foreldra/føresette eller eleven ut frå eigen religion eller eige livssyn opplever som:

 1. utøving av ein annan religion eller tilslutning til eit anna livssyn
 2. støytande eller krenkjande
Kva undervisning får du i staden?Kvifor fritaksrett?Korleis be om delvis fritakKlage om skulen ikkje godtar fritaksmeldinga

Kva seier lova?

Fritak frå karakter

Fritak for karakter i alle fag

 • Minoritetsspråklege elevar som nettopp er kommen til Noreg
  Minoritetsspråklege elevar som begynner opplæringa i Noreg siste halvdel av opplæringsåret, er fritatt frå vurdering med karakter i fag dette skuleåret dersom foreldra ber om det. Elevane skal då ikkje ha standpunktkarakter i faget/faga.
  Forskrift til opplæringsloven § 3-21
 • Elevar som er i innføringstilbod
  Ein elev i grunnskulen som har eit enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringslova § 2-8, der det er fastsett at eleven skal få heile eller delar av opplæringa i eit innføringstilbod, kan bli fritatt frå vurdering med karakter i heile den perioden han eller ho er i innføringstilbodet. Eleven kan bli fritatt frå både halvårsvurdering med karakter og standpunktvurdering.
  Forskrift til opplæringsloven § 3-21

Fritak for karakter i eit eller fleire fag

 • Individuell opplæringsplan
  Foreldre til elevar med individuell opplæringsplan kan bestemme at eleven ikkje skal ha vurdering med karakter i eit eller fleire fag. Eleven skal då ikkje ha standpunktkarakter i faget/faga.

Les meir om fritak for karakter for elevar med spesialundervisning

Forskrift til opplæringslova §3-20

Fritak for karakter i skriftleg sidemål

Ein elev kan bli fritatt for vurdering med karakter i skriftleg sidemål når han eller ho:

 • har hatt rett til særskilt språkopplæring på 8., 9. eller 10. årstrinn
 • på grunn av sjukdom, skade eller dysfunksjon, som er diagnostisert av ein sakkunnig, har problem med å greie begge målformene
 • ikkje har gått på ungdomstrinnet i norsk grunnskule
 • For elevar som får opplæring etter individuell opplæringsplan, avgjer foreldra eller eleven om eleven skal ha vurdering med karakter i skriftleg sidemål. Valgretten gjeld berre dersom enkeltvedtaket om spesialundervisning også omfattar skriftleg sidemål.

Forskrift til opplæringsloven § 3-22

Fritak for karakter i kroppsøving

Ein elev kan bli fritatt for vurdering med karakter i kroppsøving dersom han eller ho

 • ikkje kan følgje undervisninga i kroppsøving og får ei tilrettelagt opplæring i faget som ikkje kan vurderast med karakter. Eleven skal då ikkje ha standpunktkarakter. 

Forskrift til opplæringsloven § 3-23

Hjelp og rettleiing

Ta kontakt med skulen ved rektor om du er usikker på om fritaksreglane kan gjelda deg/ditt barn.

Heimeundervisning

Som forelder eller føresett, har du lov til å undervise barna dine heime.

Kva krev heimeundervisning av deg?Kva oppfølging får du frå kommunen?

Meir informasjon

Klage på standpunktkarakter

Du må klage innan 10 dagar etter at du fekk karakteren. Vg3-elevar har tilbod om "Hurtigklagefrist" på 2 dagar på standpunktkarakterar frå føringsdato. Dette gjeld karakterar som kan ha betydning for hovedopptaket for samordna opptak til høgare utdanning.

Kven kan klage?Kva skjer når du klagar?

Slik klagar du

 • Før du bestemmer deg for om du vil klage, bør du ta kontakt med skulen og få ei grunngjeving for karakteren din
 • Dersom du bestemmer deg for å klage:
  • skal klagen sendast skriftlig til rektor ved skulen din
  • må klagar underskrive klagen
  • må det stå i klagen kva du vil klage på

Sist oppdatert: 02.08.2022
Publisert: 22.08.2018