HeimNyheter

Nyheter


Bryggjeslottet vert stengt førebels fram til 1. september

Geologar frå NHI var fredag 18.juni på befaring i høve steinspranget i fjellsida bak Bryggjeslottet. Kommunen har motteke ei kort skriftleg tilbakemelding frå befaringa som og er gjennomgått og drøfta i Teamsmøte med kommunen onsdag 23. juni.
Endeleg rapport med framdriftsplan og beskriving av sikringstiltak er venta i midten av juli. Kommunen bad spesielt om rask tilbakemelding på tre punkt etter befaringa:

1. Parkering/uteområde/snuplass
2. Mogleg bruk av Bryggjeslottet
3. Framdriftsplan vidare arbeid

Tilbakemeldingane kommunen har motteke inneber følgjande:
Parkering/uteområde/snuplass:

Uteområdet ved Bryggjeslottet som inkluderer snuplass og parkeringsplass kan bli utsatt for nye steinsprang og steinsprut fram til fjellsida er renska/sikra. Sikring med rensk vil difor være ei løysing som reduserer sannsynet for steinsprut mot uteområdet. Geologane vurderer at det er lite sannsynleg for personskade ved kort tids opphald på uteområdet, men all utandørs ferdsel bør begrensast til det som er naudsynt. Kommunen har difor vald å berre opne tilgangen til Elbil- ladestasjonen på parkeringsplassen inntil vidare. Tilgang til ladestasjon er ekstra viktig no når ein går inn i sommarferien, og bilistar har planlagt stopp i Modalen for å lade.

Mogleg bruk av Bryggjeslottet:
Bryggjeslottet blei truffet av ei rekke steinblokker på taket og på veggane som vender mot fjellsida Større steinblokker stoppa mot fangvollen. Ingen steinblokker gjekk gjennom taket. Nokre steinblokker knuste heller på taket og stoppa mot treverket innanfor. Eit par ruter på sørsida av bygget ble knust i ytterste laget uten at stein trengte inn i bygget. Veggane som vender mot fjellsida blei og truffet av stein som ikkje trengte gjennom veggane. Det er i tillegg her funnet steinblokker på 20-30 kilo rett utafor bygget, som mest sannsynleg ville gått gjennom taket om dei hadde truffet det. Den delen av bygget som ligg nærast fjellsida er mest utsett for nye steinsprang, men det er mogleg at heile/alle delar av taket kan treffast av nye steinsprang/steinsprut. Geologane vurderer at det er lite sannsynleg med personskade ved opphald inne i bygget, men bruken av bygget bør begrensast til fjellsida er renska/sikra. Trimrom, basseng, bowling og sal vil difor vere stengt til dette arbeidet er utført.

Biblioteket kan haldast ope i den bemanna opningstida, men ikkje i den ubemanna. Besøkande til biblioteket må nytte inngangen på sida av bygget og ikkje hovudinngangen.

Framdriftsplan vidare arbeid:
Rapport vert oversendt kommunen ca midten av juli, og omfatter:
• Skredfarevurdering
• Skisseløysing av sikringstiltak med til dømes fangvoll/fanggjerde og forslag til sikring av taket på Bryggjeslottet
Delrapport med løysingar for rensk av fjellsida vert oversendt kommunen innan fredag 25. juni. Rensk av fjellsida kan utførast før øvrige sikringstiltak, for dermed å tidlegare kunne gjenopne heile eller delar av bygget og parkeringsområdet. Kommunen vil leggje dette renskearbeidet ut på anbod til fjellsikringsfirma, etter at delrapporten med beskriving av renskearbeidet som skal utførast er motteken. Fjellrenskingsarbeidet vil starte opp så snart som mogleg etter ferieavvikling.

24.06.2021