HeimNyheter

Nyheter


Vaksinering mot sesonginfluensa

Vaksinering mot sesonginfluensa

Influensavaksine er no komen til kommunen.
Vaksinane er reservert for helsepersonell og personar i risikogrupper i første omgong. Andre kan tidlegast få tilgang til vaksiner etter 1. desember.
I år ynskjer me at alle som kan, får vaksine i samband med legetime for dei som har det i oktober/november . Dette for å unngå å samla meir folk enn naudsynt.


Vaksinering for pasientar i risikogrupper er planlagd i Bryggjeslottet torsdag 29 oktober for personar
Kl 11-12 for personar over 75 år.
Kl 13.30-17 for personar under 75 år.

Risikogrupper:
» Alle som har fylt 65 år
» Bebuarar i omsorgsbustader og sjukeheim
» Gravide frå 12. uke i svangerskapet
» Barn og vaksne med:
• diabetes mellitus, type 1 og 2
• kronisk luftvegssjukdom
• kronisk hjarte- og karsjukdom
• kronisk leversvikt, kronisk nyresvikt
• kronisk nevrologisk sjukdom /skade
• nedsatt immunforsvar
• svært alvorleg fedme (BMI over 40)
• annen alvorleg eller kronisk sjukdom

Ekstra viktig i år:
-Kom frisk. Har du luftvegssymptom eller feber må timen utsetjast.
-Hugs reine hender. Me har handdesinfeksjon ved inngangsdør, og i ventelokalet.
-Hald avstand. Ha minst ein meter til andre. Ikkje flytt på stolar som er oppsett

Om betaling i år:
• Sentrale helsestyresmakter ynskjer at mange skal ta influensa-vaksine i år, og har difor subsidiert vaksinering hjå fastlegane og i kommunen.
• Personar i risikogruppene betaler kun eigendel på 50,- for å setje influensa-vaksine. Dei som har frikort skal ikkje betale noko.
• Personar i målgruppene som velgjer å ta vaksinen på apotek, betaler fullpris.
• Andre som ynskjer vaksine ved legekontoret betalar 200,- for vaksinering. Dette kan først skje etter 1. desember.

Helsetjenester 

16.10.2020

Besøk og utreise for bebuarar ved Modalstunet

Besøk for bebuarar ved Modalstunet
Oppdatert 16.oktober 2020

Modalen kommune har opning for kontakt mellom bebuar i sjukeheim og pårørande/besøkjande med nokre restriksjonar som jamnleg blir justert ut frå smitte-situasjon.
Følgjande gjeld for besøk no:
Det er no også tillate med besøk til bebuarar av barnebarn og andre barn/ungdommar.
Bebuarar kan få ta imot besøk av pårørande/besøkjande på besøksrom «Vetlestova», på romma og ved besøk utandørs i hagen.
Pårørande kan ta med bebuarar på spasertur/rullestol-tur i området etter avtale med personalet
Kvar pasient kan maksimalt ta imot 2 pårørande/besøkjande ved kvart besøk. Tidsramme for besøk til bebuar er inntil 1 time 3 gonger i veka.
Pårørande/besøkjande skal avtale tidspunkt for besøk med avdelinga på førehand, og må vente ute til personale kjem og viser plass.

Følgjande smittevern-reglar må ivaretakast for besøk ved institusjonen:
• Pårørande som er i karantene, eller har luftvegssymptom, kan ikkje kome på besøk.
• For å lette arbeidet med eventuell smitte-sporing, om smitte skulle kome inn i sjukeheimen, må det dokumenterast i besøksprotokoll kven som har vore på besøk.
• Pårørande/besøkjande og bebuar må vaske/sprite hendene før og etter besøket. Sjukeheimen legg til rette for at handsprit er tilgjengeleg.
• Pårørande/besøkjande bør halde 1 meters avstand til tilsette, og helst også til bebuar. Å halde handa er greitt.
• Bebuar kan ta imot blomar og gåver, og det kan takast med mat som blir ete under besøk. Det er ynskjeleg at der ikkje er restar att hjå bebuar etter besøk. Innpakka snop/ tørre varer går greitt

04.06.2020